هیدروژل قابل تزریق دو عملکردی با اثرات فتو ترمال برای درمان تومور و بازسازی استخوانی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

اخیرا توجه قابل ملاحظه ای روی درمان تومورهای استخوانی پرداخته شده است. در حال حاضر، درمان در بالین معمولا نیازمند مداخلات جراحی است. با این حال، سلول های توموری اندکی پیرامون نواقص استخوانی بعد از جراحی باقی می مانند و در نتیجه ظرف چندین روز تکثیر می کنند. بنابراین، ساخت زیست مواد با عملکردهای دو گانه درمان تومور و بازسازی استخوانی بسیار مهم است. در این جا، یک هیدروژل قابل تزریق حاوی سیس پلاتین(DDP) و نانوهیدروکسی آپاتیت آرایش یافته با پلی دوپامین از طریق واکنش شیفت باز بین گروه های آلدهید روی سدیم آلژینات اکسید شده و گروه های آمینو روی کیتوسان تولید شد. هیدروژل ویژگی های آزادسازی دائمی  برای DDP دارد که ناشی از متحرک سازی DDP از طریق گروه های عملکردی فراوان روی پلی دوپامین(PDA) است. علاوه براین، با توجه به جذب شدید PDA در ناحیه مادون قرمز، هیدروژل زمانی که در معرض لیزر NIR(808 نانومتری) قرار گرفت، اثرات فتو ترمال عالی را نشان داد. بر مبنای ویژگی ها، هیدروژل ها به طور موثری سلول های توموری(4T1) را در شرایط برون تنی از بین می برند و در شرایط درون تنی رشد توموری را سرکوب می کنند. علاوه براین، هیدروژل چسبندگی و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی را در شرایط برون تنی افزایش می دهد که ناشی از گروه های عملکردی فراوان‌روی PDA و القای بیشتر بازسازی درون تنی استخوانی بود. بنابراین، این مطالعه تحقیقات روی زیست مواد جدید با عملکرد دو گانه درمان تومور و بازسازی استخوان گسترش می دهد.

Macromol Biosci. 2019 Jul 18:e1900047. doi: 10.1002/mabi.201900047. [Epub ahead of print]

An Injectable, Bifunctional Hydrogel with Photothermal Effects for Tumor Therapy and Bone Regeneration.

Luo S1,2, Wu J3, Jia Z4, Tang P4, Sheng J1, Xie C4, Liu C1, Gan D4, Hu D1,2, Zheng W1, Lu X4.

Abstract

Significant attention has been focused on bone tumor therapy recently. At present, the treatment in clinic typically requires surgical intervention. However, a few tumor cells remain around bone defects after surgery and subsequently proliferate within several days. Thus, fabrication of biomaterials with dual functions of tumor therapy and bone regeneration is significant. Herein, the injectable hydrogel containing cisplatin (DDP) and polydopamine-decorated nano-hydroxyapatite is prepared via Schiff base reaction between the aldehyde groups on oxidized sodium alginate and amino groups on chitosan. The hydrogel exhibits sustained release properties for DDP due to the immobilization of DDP via abundant functional groups on polydopamine (PDA). Additionally, given the intense absorption of PDA in the near-infrared region, the hydrogel exhibits excellent photothermal effects when exposed to the NIR laser (808 nm). Based on the properties, the hydrogel effectively ablates tumor cells (4T1 cells) in vitro and suppresses tumor growth in vivo. Furthermore, the hydrogel promotes the adhesion and proliferation of bone mesenchymal stem cells in vitro due to the abundant functional groups on PDA and further induces bone regeneration in vivo. Therefore, the study extends research on novel biomaterials with dual functions of tumor therapy and bone regeneration.

© 2019 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

PMID: 31318163
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان