وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی/استرومایی جفتی برای استفاده بالقوه در ترمیم ریه

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

بسیاری از آسیب های ریوی حاد و مزمن لاعلاج هستند و چهارمین دلیل شایع مرگ در سراسر دنیا محسوب می شوند. در حالی که تیمار با سلول های بنیادی برای آسیب های ریوی به یک رویکرد امیدوار کننده تبدیل شده است، شواهد رو به افزایشی وجود دارد که کارایی درمانی سلول های بنیادی از وزیکول های خارج سلولی(EVs) ترشح شده بوسیله آن ها منشا می گیرد. در نتیجه، وزیکول های خارج سلولی به عنوان نسل جدید درمان ها ارائه شده اند. در حالی که وزیکول های خارج سلولی به طور گسترده ای برای کاربردهای تشخیصی مورد تحقیق قرار گرفته اند، پتانسیل درمانی آن ها برای پیشبرد ترمیم بافتی به طور کامل نشان داده نشده است. با خانه گزینی و انتقال محموله ترمیمی بافتی، وزیکول های خارج سلولی ریز محیط سلولی را بهبود می بخشد، التهاب را تعدیل می کند و در نهایت آسیب را ترمیم می کند. در این جا، ما استفاده بالقوه از وزیکول های خارج سلولی مشتق از دو رده سلول بنیادی/استرومایی مزانشیمی جفتی: یک رده سلول بنیادی مزانشیمی مزمن(CMSC29) و یک رده سلول بنیادی مزانشیمی دسیدوایی(DMSC23) را برای کاربرد در بیماری های ریوی ارائه می کنیم. آنالیزهای عملکردی با استفاده از مدل های برون تنی آسیب نشان داده است که این وزیکول های خارج سلولی دارای یک نقش در کاهش آسیب وارد به سلول های ریوی هستند. هم چنین ما نشان می دهیم که وزیکول های خارج سلولی ترمیم سلول های اپی تلیالی ریوی را افزایش می دهند. این مطالع پایه ای برای پیشرفت زمینه وزیکول های خارج سلولی و نشان دادن پتانسیل کامل وزیکول های خارج سلولی در پزشکی بازساختی است.

Proteomics. 2019 Jul 18:e1800166. doi: 10.1002/pmic.201800166. [Epub ahead of print]

Placenta stem/stromal cell-derived extracellular vesicles for potential use in lung repair.

Kim SY1,2, Joglekar MV3, Hardikar AA3, Phan TH1,2, Khanal D1,2, Tharkar P1,2, Limantoro C1,2, Johnson J4, Kalionis B4, Chrzanowski W1,2.

Abstract

Many acute and chronic lung injuries are incurable and rank as the fourth leading cause of death globally. While stem cell treatment for lung injuries is a promising approach, there is growing evidence that the therapeutic efficacy of stem cells originates from secreted extracellular vesicles (EVs). Consequently, EVs are emerging as next-generation therapeutics. While EVs are extensively researched for diagnostic applications, their therapeutic potential to promote tissue repair is not fully elucidated. By housing and delivering tissue-repairing cargo, EVs refine the cellular microenvironment, modulate inflammation, and ultimately repair injury. Here, we present the potential use of EVs derived from two placental mesenchymal stem/stromal cell (MSC) lines; a chorionic MSC line (CMSC29) and a decidual MSC cell line (DMSC23) for applications in lung diseases. Functional analyses using in vitro models of injury demonstrated that these EVs have a role in ameliorating injuries caused to lung cells. We also showed that EVs promote repair of lung epithelial cells. This study is fundamental to advancing the field of EVs and to unlock the full potential of EVs in regenerative medicine. This article is protected by copyright. All rights reserved.

This article is protected by copyright. All rights reserved.

PMID: 31318160
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان