فضای دیس: یک نیچ سلول های بنیادی در کبد

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

شواهد اخیر نشان می دهد که پلاستیسیتی هپاتوسیت ها و سلول های مجرای صفراوی از پیش موجود، مسئول ایجاد سلول های پیش ساز بینابینی است که قادر به احیای توده کبدی بعد از آسیب و بدون نیاز به یک بخش سلول بنیادی هستند. با این حال، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) در همه اندام ها وجود دارند و با عروق خونی مرتبط هستند که نیچ سلول های بنیادی پیرامون عروقی آن ها را ارائه می دهند. سلول های بنیادی مزانشیمی چند توان هستند و می توانند به انواع متعدد سلول ها تمایز یابند و مشخص شده است که فرایندهای بازسازی کننده را بوسیله آزادسازی فاکتورهای تعدیل کننده ایمنی و تروفیک حمایت می کنند. در کبد، فضای دیس شامل یک نیچ سلول های بنیادی را نشکیل می دهد که سلول های اقماری را به عنوان سلول های بنیادی مزانشیمی ساکن در بافت کبدی ارائه می دهند. این نیچ پیرامون عروقی بوسیله پروتئین های ماتریکس خارج سلولی، سلول های اندوتلیالی سینوزوئیدی، سلول های پارانشیمی کبدی و انتهای عصبی سمپاتیک شکل می گیرد و ریز محیطی را ایجاد می کند که برای حفظ سلول های اقماری و کنترل سرنوشت آن ها مناسب است. یکپارچگی نیچ سلول های بنیادی برای رفتار سلول های اقماری در کبد طبیعی، کبد بازسازی کننده، کبد پیر و بیمار مهم است. ویژگی نیچ فضای دیس ممکن است بیشتر توضیح دهد که چرا کبد می تواند به یک اندام خون سازی کننده اضافی عمل کند و چرا این اندام به فراوانی مستعد متاستاز توموری است.

Biol Chem. 2019 Jul 1. pii: /j/bchm.just-accepted/hsz-2019-0283/hsz-2019-0283.xml. doi: 10.1515/hsz-2019-0283. [Epub ahead of print]

Space of Disse: a stem cell niche in the liver.

Häussinger D1, Kordes C1.

Abstract

Recent evidence indicate that the plasticity of preexisting hepatocytes and bile duct cells is responsible for the appearance of intermediate progenitor cells capable to restore liver mass after injury without the need of a stem cell compartment. However, mesenchymal stem cells (MSC) exist in all organs and are associated with blood vessels which represent their perivascular stem cell niche. MSC are multipotent and can differentiate into several cell types and are known to support regenerative processes by the release of immunomodulatory and trophic factors. In the liver, the space of Disse constitutes a stem cell niche that harbors stellate cells as liver resident MSC. This perivascular niche is created by extracellular matrix proteins, sinusoidal endothelial cells, liver parenchymal cells, and sympathetic nerve endings and establishes a microenvironment that is suitable to maintain stellate cells and to control their fate. The stem cell niche integrity is important for the behavior of stellate cells in the normal, regenerative, aged, and diseased liver. The niche character of the space of Disse may further explain why the liver can become an organ of extra-medullar hematopoiesis and why this organ is frequently prone to tumor metastasis.

PMID: 31318687
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان