درمان ضد میکروبی در بیماران سرطانی و گیرنده های پیوند سلول های بنیادی خون ساز

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

این مطالعه شامل منابع درمانی ضد عفونی برای بیمارانی است که به منظور شیمی درمانی سرطان یا پیوند سلول های بنیادی خون ساز سیستم ایمنی شان مختل شده است. مستندات نشان می دهد که درمان ضد میکروبی در اغلب وضعیت های بالینی شایع در این افراد و درمان های اولیه و جایگزین برای برخی میکرو ارگانیسم های خاص استفاده می شود. وضعیت های بالینی موجود در این آنالیزها شامل: نوتروپنی فیبریلی بدون فوکوس، سپسیس، عفونت های سیستم عصبی مرکزی، پنومونی، عفونت های پوستی و بافت نرم، انتروکولیت نوتروپنی و عفونت مجاری ادراری بود. منابع درمانی، دوزهای توصیه شده و مراقبت های ویژه برای استفاده از داروهای ضد میکروبی توصیه شده در عفونت های باکتریایی، ویروسی، قارچی و انگلی در این جمعیت توصیف شده است که شامل اندازه گیری غلظت های پلاسمایی داروهای خاص در وضعیت های خاص است.

Rev Chilena Infectol. 2019 Apr;36(2):167-178. doi: 10.4067/S0716-10182019000200167.

[Antimicrobial therapy in cancer patients and hematopoietic stem cell transplantation receptors].

[Article in Spanish]

Santolaya ME1, Álvarez AM2, Bidart T3, Morales J4, González C5.

Abstract

This manuscript includes the antiinfective therapeutic resources for immunocompromised patients under chemotherapy by cancer or hematopoietic stem cells transplant (HSCT) receptors. The document presents the antimicrobial therapy indicated in the most prevalent clinical situations in this population and the primary and alternative therapy for some specific microorganisms. The clinical situations included in the analysis are: febrile neutropenia without focus, sepsis, infections of the central nervous system, pneumonia, skin and soft tissue infections, neutropenic enterocolitis and urinary tract infection. The therapeutic resources, recommended doses and special precautions for the use of antimicrobial recommended in bacterial, viral, fungal and parasitic infections in this population are described, including the measurement of plasma concentrations of certain drugs in specific situations.

PMID: 31344153
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان