بازیگران کلیدی در درمان سرطان: تعدیل کننده های اپی ژنتیکی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

بازبرنامه ریزی اپی ژنتیکی نقش حیاتی را در تومورزایی و حفظ بیان ژن های مختص توموری بازی می کند که معمولا به طور اختصاصی از طریق متیلاسیون DNA و/یا مدیفیکاسیون هیستونی اتفاق می افتد. این امر مکانیسم های به خوبی شناخته شده ای دارد. مشخص شده است که تغییرات در الگوی متیلاسیون DNA و/یا فقدان مارکرهای استیلاسیون/متیلاسیون با چندین مشخصه سرطان مانند مقاومت دارویی، بنیادینگی، گذار اپی تلیالی-مزانشیمی و متاستاز مرتبط است. هم چنین اخیرا مشخص شده است که تغییرات اپی ژنتیکی برای تنظیم ویژگی های شبه بنیادی سلول های سرطانی(سلول های شروع کننده توموری؛ سلول های بنیادی سرطانی) حیاتی است. تصور می شود که سلول های بنیادی سرطانی مسئول عود مجدد سرطان هستند که موجب بازگشت بیماران به کلینیک با یک بافت توموری متاستازی است. بنابراین، تنظیم نامناسب ماشین اپی ژنتیکی اهداف درمانی بالقوه جدیدی را ارائه می کند. بنابراین، ترکیبات با فعالیت های اپی ژنتیکی برای ایجاد رژیم های درمانی جدید(مانند عوامل ضد متاستازی) در زمینه مبارزه علیه سرطان الزامی هستند. در این جا، ما تعدیل کننده های اپی ژنتیکی که پیش از این در بالین و/یا کارآزمایی های بالینی و مطالعات پیش درمانگاهی مربوطه در درمان سرطان استفاده شده اند و استراتژی های ترکیبی هوشمندانه ای که سلول های بنیادی سرطانی را به همراه سایر سلول های سرطانی هدف قرار می دهند، مرور خواهیم کرد. نقش نوظهور اپی ترانسکریپتومی(RNA اپی ژنتیکی) در درمان سرطان نیز در این مطالعه به عنوان یک مسیر جدید و هدف بالقوه برای مدیریت بهتر ماشین اپی ژنتیکی سودمند برای سرطان نیز مرور خواهد شد.

Turk J Biol. 2019 Jun 13;43(3):155-170. doi: 10.3906/biy-1903-39. eCollection 2019.

Key actors in cancer therapy: epigenetic modifiers.

Akar RO1, Selvi S1, Ulukaya E2, Aztopal N3.

Abstract

Epigenetic reprogramming plays a crucial role in the tumorigenicity and maintenance of tumor-specific gene expression that especially occurs through DNA methylation and/or histone modifications. It has well-defined mechanisms. It is known that alterations in the DNA methylation pattern and/or the loss of specific histone acetylation/methylation markers are related to several hallmarks of cancer, such as drug resistance, stemness, epithelial-mesenchymal transition, and metastasis. It has also recently been highlighted that epigenetic alterations are critical for the regulation of the stemlike properties of cancer cells (tumor-initiating cells; cancer stem cells). Cancer stem cells are thought to be responsible for the recurrence of cancer which makes the patient return to the clinic with metastatic tumor tissue. Hence, the dysregulation of epigenetic machinery represents potential new therapeutic targets. Therefore, compounds with epigenetic activities have become crucial for developing new therapy regimens (e.g., antimetastatic agents) in the fight against cancer. Here, we review the epigenetic modifiers that have already been used in the clinic and/or in clinical trials, related preclinical studies in cancer therapy, and the smart combination strategies that target cancer stem cells along with the other cancer cells. The emerging role of epitranscriptome (RNA epigenetic) in cancer therapy has also been included in this review as a new avenue and potential target for the better management of cancer-beneficial epigenetic machinery.

PMID: 31320814
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان