بازسازی اندام بر مبنای زیست شناسی تکوینی: گذشته و آینده

تاریخ انتشار: جمعه 25 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

در این دهه، پیشرفت زیادی در زمینه بازسازی اندام و از طریق تلفیق مفاهیم نوظهور مربوط به زمینه های زیست شناسی سلول های بنیادی و زیست شناسی تکوین صورت گرفته است و این پیشرفت مرزهای جدیدی را در پزشکی بازساختی باز کرده است. تولید سلول های مزانشیمی و اپی تلیالی زیست مهندسی شده، تعیین سرنوشت شده و هدایت کننده اندام شواهدی را برای درک بازسازی عملکردی اندام ها در شرایط درون تنی ارائه کرده است. مطالعات ارگانوئید ثابت کرده است که تقریبا همه اندام ها می توانند به شکل مینی اندام و از طریق شبیه سازی الگوسازی بدنی جنینی و تثبیت یک زمینه شکل دهنده اندام از طریق سلول های بنیادی پرتوان خود سازماندهی و از طریق استفاده از سیتوکین هایی که سیگنال های الگو دهنده و موضعی اندام زایی را تقلید می کنند، ایجاد شوند. اخیرا، بازسازی یک سیستم اندام پوششی مرکب از اندام های متعدد از جمله فولیکول های مو بدست آمده است که نشان دهنده این است که پزشکی بازساختی ضامن آینده است. در این مطالعه مروری، ما روندهای پژوهشی فعلی در جهت بازسازی یک اندام سه بعدی دارای عملکرد را معرفی می کنیم و استفاده بالقوه از دستاوردهای اخیر و جهت گیری های آینده مورد نیاز برای درک نسل جدید درمان های بازسازی کننده برای جایگزینی اندام را بحث خواهیم کرد.

Curr Opin Genet Dev. 2018 Oct;52:42-47. doi: 10.1016/j.gde.2018.05.008. Epub 2018 Jun 5.

Organ regeneration based on developmental biology: past and future.

Takeo M1, Tsuji T2.

Abstract

In this decade, great progress has been made in the field of organ regeneration by incorporating emerging concepts from the fields of stem cell biology and developmental biology, and this progress has pioneered a new frontier in regenerative medicine. The generation of bioengineered organ germ-utilizing, fate-determined, organ-inductive epithelial and mesenchymal cells has provided evidence for the concept of functional organ regeneration in vivo. Organoid studies have verified that nearly all organs can be generated in the form of a mini-organ by recapitulating embryonic body patterning and establishing an organ-forming field among self-organizing pluripotent stem cells by utilizing cytokines that mimic the patterning and positional signals of organogenesis. More recently, the regeneration of an integumentary organ system composed of multiple organs, including hair follicles, has been achieved, demonstrating that regenerative medicine is forthcoming. In this review, we will introduce current research trends aimed at regenerating a functional three-dimensional (3D) organ, and we will discuss the potential use of these recent achievements and future directions needed to realize the next-generation of regenerative therapy for organ replacement.

PMID: 29883895
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان