اثر ترمیمی سلول های بنیادی ژله وارتون کشت شده روی داربست زیستی در زخم های پوستی مزمن، یک کارآزمایی بالینی تصادفی

تاریخ انتشار: جمعه 25 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 زخم های مزمن یا زخم های ترمیم نشدنی لزوما زخمی هستند که به طور طبیعی و از طریق فرایندهای ترمیمی زخم بهبود نمی یابند. این مطالعه اثر ترمیمی سلول های بنیادی ژله وارتون بند ناف کشت شده روی داربست زیستی را در زخم های پوستی مزمن ارزیابی کرده است.

مواد و روش ها:

 در یک کارآزمایی بالینی تصادفی، پنج بیمار بین 30 تا 60 سال با زخم های دیابتی مزمن انتخاب شدند. برای پوشاندن زخم، پرده آمنیوتیک آسلولار سید شده با سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون(WJSCs) برای 9 روز استفاده شد و به مدت یک ماه هر سه روز یک بار مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد و زمان بهبودی زخم و اندازه زخم برای هر بیمار ثبت شد.

نتایج:

 در بیماران تیمار شده، زمان بهبودی زخم و اندازه زخم به میزان قابل توجهی کاهش یافت و بعد از 6 و 9 روز اندازه زخم به طور قابل توجهی کاهش یافت(P < 0.002).

جمع بندی:

از آن جایی که WJSCs کشت شده روی پرده آمنیوتیک می توانند اثر ترمیم کنندگی را در زخم های دیابتی مزمن به طور قابل توجهی تسریع کنند، آن ها می توانند یک منبع جایگزین در مهندسی بافت و ترمیم زخم های مزمن باشند.

J Cosmet Dermatol. 2019 May 24. doi: 10.1111/jocd.12931. [Epub ahead of print]

The healing effect of Wharton's jelly stem cells seeded on biological scaffold in chronic skin ulcers: A randomized clinical trial.

Hashemi SS1, Mohammadi AA1,2, Kabiri H2, Hashempoor MR1, Mahmoodi M1, Amini M3, Mehrabani D1,4.

Abstract

BACKGROUND:

Chronic wound or nonhealing ulcer is essentially a wound that does not progress normally through the wound healing process. This study assessed the healing effect of umbilical cord Wharton's jelly stem cells seeded on biological scaffold in chronic skin ulcers.

MATERIALS AND METHODS:

In a randomized clinical trial, five patients between 30 and 60 years with chronic diabetic wounds were enrolled. To cover the wounds, acellular amniotic membrane seeded with Wharton's jelly mesenchymal stem cells (WJSCs) was used for 9 days, every 3 days with a follow-up of 1 month. The percentage and time of wound healing and the size of wound were recorded for each patient.

RESULTS:

In treated patients, the wound healing time and wound size significantly decreased, and after 6 and 9 days, the wound size significantly declined (P < 0.002).

CONCLUSION:

As WJSCs seeded on amniotic membrane could significantly accelerate the healing effect in chronic diabetic wounds, they can be an alternative source in tissue engineering and repair of chronic ulcers.

© 2019 Wiley Periodicals, Inc.

PMID: 31127705
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان