دیدگاه های جدید در مورد پیشرفت و متاستاز سرطان سینه: یک فرصت بینارشته ای برای گذار از زیست شناسی به انکولوژی بالینی

تاریخ انتشار: جمعه 25 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

طبق آخرین مطالعات اپیدمیولوژیک، سرطان سینه بالاترین وقوع را نشان می دهد و دومین دلیل مرگ در زنان محسوب می شود. پیشرفت و متاستاز سرطان وقایع اصلی مربوط به بقای ضعیف بیماران مبتلا به سرطان سینه است. این می تواند بوسیله حضور سلول های بنیادی بسیار مقاوم به شیمی درمانی و پرتو درمانی در بسیاری از بافت های توموری سینه است. در این زمینه، مطالعات بی شمار دخالت احتمالی فرایند گذار اپی تلیالی به مزانشیمی را به عنوان یک برنامه زیستی برای تولید سلول های بنیادی سرطانی مورد تاکید قرار می دهد و بنابراین هم در فرایند متاستازی و هم مقاومت دارویی مشارکت می کند. بنابراین، درک مکانیسم ها(هم سلولی و هم مولکولی) دخیل در وقوع و پیشرفت سرطان سینه می تواند پایه ای برای تکوین پروتکل های تشخیصی و درمانی جدید باشد. در این مطالعه مروری، ما مهم ترین یافته ها در زمینه سرطان سینه را گزارش کردیم و آخرین داده های مربوط به زیست شناسی، تشخیص و درمان تومور سرطانی را مورد تاکید قرار می دهیم.

Biochim Biophys Acta Rev Cancer. 2019 Jul 23. pii: S0304-419X(19)30087-3. doi: 10.1016/j.bbcan.2019.07.002. [Epub ahead of print]

Novel insights into breast cancer progression and metastasis: A multidisciplinary opportunity to transition from biology to clinical oncology.

Scimeca M1, Urbano N2, Bonfiglio R3, Duggento A4, Toschi N5, Schillaci O6, Bonanno E7.

Abstract

According to the most recent epidemiological studies, breast cancer shows the highest incidence and the second leading cause of death in women. Cancer progression and metastasis are the main events related to poor survival of breast cancer patients. This can be explained by the presence of highly resistant to chemo- and radiotherapy stem cells in many breast tumor tissues. In this context, numerous studies highlighted the possible involvement of epithelial to mesenchymal transition phenomenon as biological program to generate cancer stem cells, and thus participate to both metastatic and drug resistance process. Therefore, the comprehension of mechanisms (both cellular and molecular) involved in breast cancer occurrence and progression can lay the foundation for the development of new diagnostic and therapeutical protocols. In this review, we reported the most important findings in the field of breast cancer highlighting the most recent data concerning breast tumor biology, diagnosis and therapy.

PMID: 31348975
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان