ترمیم آسیب کلیوی: نقش سلول های بنیادی

تاریخ انتشار: جمعه 08 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

نارسایی کلیوی یکی از مهم ترین دلایل مرگ و میر در سراسر دنیا است. نارسایی حاد کلیوی(AKI) مشکل بالینی اصلی است که  نزدیک به 5 درصد همه بیمارانی که نیازمند بستری شدن هستند را در بر می گیرد. اگرچه کلیه از ظرفیت بازسازی قابل توجهی بعد از آسیب حاد برخوردار است، مرگ و میر در بین بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیوی به طور نا امید کننده ای بالا است و در بالین، اغلب  بیماران نمی توانند به طور کامل درمان شوند و از بیماری های های کلیوی مزمن(CKD) رنج می برند. اخیرا، وقوع و شیوع CKD افزایش یافته است که به میزان زیادی در نتیجه افزایش شیوع دیابت و چاقی است. ذات پیشرونده CKD و متعاقب آن بیماری های کلیوی پیشرفته(ESRD) باز قابل توجهی را به منابع بهداشت جهانی تحمیل کرده است. در حال حاضر، دیالیز و پیوند تنها گزینه های درمانی موجود هستند. یافتن روش های درمانی جدید برای مبارزه با AKI و CKD به صورت یک نیاز باقی مانده است. اگرچه ساختار بافتی کلیه انسانی پیچیده است، سلول درمانی ها برای ترمیم کلیه های آسیب دیده استفاده شده اند. اثرات درمان کننده سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) و سلول های پیش ساز نفرونی(NPCs) روی ترمیم کلیه بوسیله محققین گزارش شده است. این مطالعه مروری روی سلول درمانی و مکانیسم های آن برای ترمیم آسیب کلیوی فوکوس کرده است.

Adv Exp Med Biol. 2019;1165:661-670. doi: 10.1007/978-981-13-8871-2_32.

Renal Injury Repair: How About the Role of Stem Cells.

Li JS1, Li B2.

Abstract

Renal failure is one of the most important causes of mortality and morbidity all over the world. Acute kidney injury (AKI) is a major clinical problem that affects up to 5% of all hospitalized patients. Although the kidney has a remarkable capacity for regeneration after acute injury, the mortality among patients with severe AKI remains dismally high, and in clinical practice, most patients cannot be cured completely and suffer from chronic kidney disease (CKD). Recently, the incidence and prevalence of CKD have increased, largely as a result of the enhanced prevalence of diabetes and obesity. The progressive nature of CKD and the ensuing end-stage renal disease (ESRD) place a substantial burden on global healthcare resources. Currently, dialysis and transplantation remain the only treatment options. Finding new therapeutic methods to fight AKI and CKD remains an ongoing quest. Although the human renal histological structure is complex, stem cell therapies have been applied to repair injured kidneys. The curative effects of mesenchymal stem cells (MSCs), hematopoietic stem cells (HSCs), induced pluripotent stem cells (iPSCs), and nephron progenitor cells (NPCs) on renal repair have also been reported by researchers. This review focuses on stem cell therapy and mechanisms for renal injury repair.

PMID: 31399989
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان