اسید رتینوئیک عملکردی های سدی در تک لایه های اپی تلیالی روده مشتق از iPSC انسانی را افزایش می دهد

تاریخ انتشار: جمعه 08 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

ویتامین A(VA) یک ریز ماده غذایی محلول در چربی است که نقش ضروری را در فرایندهای زیستی متنوع از جمله رشد، تمایز و آپوپتوز سلولی بازی می کند. در روده، مشخص شده است ویتامین A هموستازی و بلوغ موکوسی را پیش می برد. با این حال، اثر ویتامین A در تکوین روده به خوبی نشان داده نشده است. در مطالعه حاضر، ما ارگانوئیدهای روده ای را از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) تولید کردیم و اثر متابولیت فعال ویتامین A موسوم به آل-ترانس اسید رتینوئیک(RA) را روی تمایز به ارگانوئیدهای روده ای بررسی کردیم. در نتیجه، اسید رتینوئیک بیان ژن یک آنزیم متابولیزه کننده دارویی به نام CYP3A4 را به عنوان یک مولکول دارای عملکرد در تکوین بلوغ روده ای، در ارگانوئیدهای روده ای مشتق از iPSC افزایش داد. علاوه براین، اسید رتینوئیک مقاومت الکتریکی ترانس اپی تلیالی را به عنوان یک نشان گر یکپارچگی اپی تلیالی افزایش داد و نفوذ پذیری تک لایه را به دکستران نشان دار شده با ایزوتیوسیانات فلوئورسین در تک لایه اپی تلیالی روده کاهش داد. در نهایت، اسید رتینوئیک بیان ZO-1(یک مارکر اتصالات محکم) را افزایش داد که این امر برای عملکرد سدی اپی تلیال روده الزامی است. در مجموع، این نتایج نشان می دهد  که اسید رتینوئیک عملکردهای سدی تک لایه های اپی تلیالی روده ای مشتق از iPSC را بوسیله افزایش بیان ZO-1 افزایش می دهد.

J Pharmacol Sci. 2019 Jul 26. pii: S1347-8613(19)35687-7. doi: 10.1016/j.jphs.2019.06.012. [Epub ahead of print]

Retinoic acid promotes barrier functions in human iPSC-derived intestinal epithelial monolayers.

Yamada S1, Kanda Y2.

Abstract

Vitamin A (VA) is a fat-soluble micronutrient that plays essential roles in various biological processes, including cell growth, differentiation, and apoptosis. In the intestine, VA are known to promote mucosal homeostasis and immunity. However, the effect of VA in intestinal development has not been well elucidated. In the present study, we generated human intestine organoids from human induced pluripotent stem cells (iPSCs), and investigated the effect of the VA active metabolite all-trans retinoic acid (RA), on differentiation into intestinal organoids. As a result, RA increased the gene expression of a drug-metabolizing enzyme CYP3A4, as a functional molecule of intestinal mature development, in iPSC-derived intestinal organoids. In addition, RA increased transepithelial electrical resistance, an indicator of epithelial integrity, and decreased the permeability of monolayers to fluorescein isothiocyanate-labeled dextran in intestinal epithelial monolayers. Finally, RA increased the expression of ZO-1, a marker of tight junctions, which are essential for intestinal epithelial barrier function. Taken together, these results indicate that RA promotes barrier functions of iPSC-derived intestinal epithelial monolayers by increasing ZO-1 expression.

Copyright © 2019 The Authors. Production and hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.

PMID: 31399314
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان