اگزوزوم های مشتق از پری سیت ها ریز گردش را بهبود می بخشند و سد خونی-نخاعی را بعد از آسیب طناب نخاعی در موش ها حفاظت می کند

تاریخ انتشار: جمعه 08 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

آسیب طناب نخاعی(SCI) اغلب منجر به فلجی شدید و دائمی می شود و یک بار سنگین را بر دوش افراد، خانواده ها و جامع می گذارد. تاکنون، درمان آسیب نخاعی هنوز یک چالش برای محققین محسوب می شود. پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی یک موضوع داغ در درمان آسیب نخاعی است، اما مشکلات و خطرهای بسیاری باید در این راه حل شود. برخی از مطالعات گزارش کرده اند که اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی روی آسیب نخاعی مربوط به ترشح پاراکرین سلول ها است. اگزوزوم های ترشح شده بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی پتانسیل درمانی بسیاری از بیماری ها را دارا هستند. پری سیت های فراوانی وجود دارند که در واحد عصبی عروقی مشخصه های سلول های بنیادی را نشان می دهند. به دلیل رابطه نزدیک بین پری سیت ها و سلول های اندوتلیالی، اگزوزوم های مشتق از پری سیت ها می توانند به آسانی بوسیله سلول های اندوتلیالی جذب شوند. مطالعات اندکی در مورد پتانسیل درمانی اگزوزوم های مشتق از پری سیت ها روی آسیب نخاعی وجود دارد. در این مطالعه، اگزوزوم های پری سیت ها به موش مبتلا به آسیب نخاعی پیوند شدند تا احیای عملکرد حرکتی مطالعه شود و مکانیسم های دخیل در این زمینه نیز کشف گردند. ما دریافتیم که اگزوزوم های مشتق از پری سیت ها می توانند تغییرات پاتولوژیک را کاهش دهند، عملکرد حرکتی، جریان خون و نقصان اکسیژن را در آسیب نخاعی بهبود ببخشند. علاوه براین، اگزوزوم ها می توانند توانایی اندوتلیالی را برای تنظیم جریان خون بهبود ببخشند، سد خونی-نخاعی را حفاظت کنند، ادم را کاهش دهند، بیان HIF-1α، Bax، آکواپورین-4 و MMP2 را کاهش دهند و بیان Claudin-5، bcl-2 را افزایش دهند و آپوپتوز را مهار کنند. آزمایش های برون تنی ثابت کرده است که اگزوزوم های مشتق از پری سیت ها می توانند سد سلول های اندوتلیالی ریز عروق طناب نخاعی را تحت شرایط هیپوکسی حفاظت کنند که این امر مربوط به مسیر PTEN/AKT است. به طور خلاصه، مطالعه ما نشان داد که اگزوزوم های مشتق از پری سیت ها چشم اندازهای درمانی برای طناب نخاعی دارند.

Front Neurosci. 2019 Apr 16;13:319. doi: 10.3389/fnins.2019.00319. eCollection 2019.

Exosomes Derived From Pericytes Improve Microcirculation and Protect Blood-Spinal Cord Barrier After Spinal Cord Injury in Mice.

Yuan X1, Wu Q1, Wang P2, Jing Y3, Yao H4, Tang Y5, Li Z6, Zhang H1, Xiu R1.

Abstract

Spinal cord injury (SCI) often leads to severe and permanent paralysis and places a heavy burden on individuals, families, and society. Until now, the therapy of SCI is still a big challenge for the researchers. Transplantation of mesenchymal stem cells (MSCs) is a hot spot for the treatment of SCI, but many problems and risks have not been resolved. Some studies have reported that the therapeutic effect of MSCs on SCI is related to the paracrine secretion of cells. The exosomes secreted by MSCs have therapeutic potential for many diseases. There are abundant pericytes which possess the characteristics of stem cells in the neurovascular unit. Due to the close relationship between pericytes and endothelial cells, the exosomes of pericytes can be taken up by endothelial cells more easily. There are fewer studies about the therapeutic potential of the exosomes derived from pericytes on SCI now. In this study, exosomes of pericytes were transplanted into the mice with SCI to study the restoration of motor function and explore the underlying mechanism. We found that the exosomes derived from pericytes could reduce pathological changes, improve the motor function, the blood flow and oxygen deficiency after SCI. In addition, the exosomes could improve the endothelial ability to regulate blood flow, protect the blood-spinal cord barrier, reduce edema, decrease the expression of HIF-1α, Bax, Aquaporin-4, and MMP2, increase the expression of Claudin-5, bcl-2 and inhibit apoptosis. The experiments in vitro proved that exosomes derived from pericytes could protect the barrier of spinal cord microvascular endothelial cells under hypoxia condition, which was related to PTEN/AKT pathway. In summary, our study showed that exosomes of pericytes had therapeutic prospects for SCI.

PMID: 31040762
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان