تشکیل خود سازمان یافته زوائد در حال تکوین از سلول های بنیادی پرتوان موشی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

تکوین اندام حرکتی با تشکیل جوانه های اندام حرکتی(LBs) شروع می شود که شامل بافت های مشتق از دو لایه زایای مختلف است؛ صفحه جانبی مزانشیم مشتق از مزودرم و اپی تلیوم سطحی مشتق از اکتودرم. در این جا، ما ابزاری را برای القای بافت های پیچیده مزانشیمی/اپی تلیالی شبه اندام حرکتی از سلول های بنیادی پرتوان موشی(PSCs) در شرایط برون تنی گزارش می کنیم. بافت های شبه اندام حرکتی به طور انتخابی بسته به غلظت اسید رتینوئیک به مزانشیم اندام حرکتی جلویی یا عقبی تمایز می یابند. آنالیزهای ترانسکریپتومی مقایسه نشان می دهد که دستکاری پیام رسانی BMP ما را قادر به القای ساختار اپی تلیالی ضخیم شده مشابه با ستیغ اکتودرمی رأسی می سازد. در نهایت، ما نشان می دهیم که بافت های القا شده می توانند بعد از پیوند در تشکیل بافت انگشتی اندوژن مشارکت کنند. این فناوری PSC گام اول را برای ایجاد یک جوانه اندامی مصنوعی در کشت ارائه می دهد و ممکن است در را برای القای سایر بافت های پیچیده مزانشیمی/اپی تلیالی از PSCs باز کند.

Nat Commun. 2019 Aug 23;10(1):3802. doi: 10.1038/s41467-019-11702-y.

Self-organized formation of developing appendages from murine pluripotent stem cells.

Mori S1,2,3, Sakakura E4, Tsunekawa Y5, Hagiwara M6, Suzuki T7, Eiraku M8,9,10.

Abstract

Limb development starts with the formation of limb buds (LBs), which consist of tissues from two different germ layers; the lateral plate mesoderm-derived mesenchyme and ectoderm-derived surface epithelium. Here, we report means for induction of an LB-like mesenchymal/epithelial complex tissues from murine pluripotent stem cells (PSCs) in vitro. The LB-like tissues selectively differentiate into forelimb- or hindlimb-type mesenchymes, depending on a concentration of retinoic acid. Comparative transcriptome analysis reveals that the LB-like tissues show similar gene expression pattern to that seen in LBs. We also show that manipulating BMP signaling enables us to induce a thickened epithelial structure similar to the apical ectodermal ridge. Finally, we demonstrate that the induced tissues can contribute to endogenous digit tissue after transplantation. This PSC technology offers a first step for creating an artificial limb bud in culture and might open the door to inducing other mesenchymal/epithelial complex tissues from PSCs.

PMID: 31444329
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان