کلامپ های سلول های بنیادی مزانشیمی/کمپلکس های ماتریکس خارج سلولی تولید شده با شرایط عاری از محصولات جانوری بازسازی استخوانی را از طریق استخوان زایی مستقیم و غیر مستقیم

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

کلامپ های سه بعدی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)/ کمپلکس هایماتریکس خارج سلولی(ECM) یا C-MSCs شامل سلول ها و ECM تولید شده بوسیله خود آن ها است. ما پیش از این نشان دادیم که C-MSCs می تواند بدون هر گونه داربست مصنوعی برای القای بازسازی استخوان به نواحی نقص استخوان پیوند شوند. برای بکار بردن C-MSCs در مجموعه های بالینی به عنوان یک درمان بازسازی کننده استخوان قابل اتکا، مطالعه حاضر در صدد تولید C-MSCs در شرایط عاری از مشتقات جانوری و سروم بود که می تواند ویژگی های بازسازی کنندگی استخوان موفقیت آمیزی را اعمال کند و برهمکنش های بین سلول های گرافت شده و سلول های میزبان طی فرایندهای بهبودی استخوان را مونیتور کند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی در محیط عاری از مشتقات جانوری و سروم کشت شدند. برای بدست آوردن C-MSCs، سلول های متراکم که صفحات سلولی را شکل دادند با استفاده از نوک یک میکروپیپت کشیده شده و مجددا رها شدند. این صفحه برای ساخت یک کلامپ گرد سلولی رول شد. سپس C-MSCs به یک مدل نقص جمجمه موش ناقص از نظر ایمنی پیوند شدند. پیوند C-MSCs، بازسازی استخوانی را در یک روش وابسته به زمان القا کردند. رنگ آمیزی ایمنوفلورسنس نشان داد که هم سلول های انسانی اهدایی و هم سلول های موشی میزبان در بازسازی استخوان مشارکت می کنند. ایمپلنت کردن C-MSCs سلول زدایی شده در القای بازسازی استخوانی موفق نبود و حتی تصور شد که سلول های موش میزبان می توانند به درون ناحیه نقص تراوش کنند. این یافته ها نشان می دهد که C-MSCs تولید شده در محیط عاری از مشتقات جانوری و سروم می تواند بازسازی استخوانی را از طریق استخوان زایی مستقیم و غیر مستقیم القا کند.

Int J Mol Sci. 2019 Aug 15;20(16). pii: E3970. doi: 10.3390/ijms20163970

Clumps of Mesenchymal Stem Cell/Extracellular Matrix Complexes Generated with Xeno-Free Conditions Facilitate Bone Regeneration via Direct and Indirect Osteogenesis.

Motoike S1, Kajiya M2, Komatsu N1, Horikoshi S1, Ogawa T1, Sone H1, Matsuda S1, Ouhara K1, Iwata T1, Mizuno N1, Fujita T1, Ikeya M3, Kurihara H1.

Abstract

Three-dimensional clumps of mesenchymal stem cell (MSC)/extracellular matrix (ECM) complexes (C-MSCs) consist of cells and self-produced ECM. We demonstrated previously that C-MSCs can be transplanted into bone defect regions with no artificial scaffold to induce bone regeneration. To apply C-MSCs in a clinical setting as a reliable bone regenerative therapy, the present study aimed to generate C-MSCs in xeno-free/serum-free conditions that can exert successful bone regenerative properties and to monitor interactions between grafted cells and host cells during bone healing processes. Human bone marrow-derived MSCs were cultured in xeno-free/serum-free medium. To obtain C-MSCs, confluent cells that had formed on the cellular sheet were scratched using a micropipette tip and then torn off. The sheet was rolled to make a round clump of cells. Then, C-MSCs were transplanted into an immunodeficient mouse calvarial defect model. Transplantation of C-MSCs induced bone regeneration in a time-dependent manner. Immunofluorescence staining showed that both donor human cells and host mice cells contributed to bone reconstruction. Decellularized C-MSCs implantation failed to induce bone regeneration, even though the host mice cells can infiltrate into the defect area. These findings suggested that C-MSCs generated in xeno-free/serum-free conditions can induce bone regeneration via direct and indirect osteogenesis.

PMID: 31443173
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان