سلول های استرومایی مزانشیمی جفتی به عنوان ابزار جایگزین برای رگزایی درمانی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 26 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

تنظیم نامناسب رگزایی یک واقعه مشاهده شده در اختلالات متعدد مانند پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی است. سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل رگزایی هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشرفت رگزایی ظهور کرده اند. اگرچه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان منبع سلولی اولیه هستند اما بدست آوردن آن ها یک چالش محسوب می شود. جفت از آن جایی که اندامی بسیار پرعروق است تبدیل به یک جایگزین عمومی، به راحتی در دسترس و از نظر اخلاقی مطلوب با منبع غنی از سلول های بنیادی مزانشیمی شده است. به طور مقایسه ای، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت (PMSCs) به دلیل ویژگی های تکثیری، مهاجرتی، کلونی زایی و تعدیل کنندگی ایمنی شان از نظر بالینی امیدوار کننده هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت، مجموعه سیتوکین ها و شیموکین های کلیدی برای پیام رسانی رگزایی را آزاد می کنند و احتمال انتقال اگزوزوم های مشتق از PMSC را به عنوان درمان هدفمند برای پیشبرد رگزایی تسهیل می کنند. با این حال، ناهمگونی جمعیت های جداسازی شده به صورت چالش باقی مانده است و سوال ها در مورد منشا مادری و جنینی و تنوع در  شرایط جداسازی و کشت پیش از این گزارش شده نیز کماکان باقی است. با این وجود، نرخ رشد کارآزمایی های بالینی با استفاده از PMSCs به وضوح یک تغییر به نفع PMSCs‌را نشان می دهد. هدف کلی این مطالعه تاکید بر اهمیت این نوع سلول به طور ضعیف شناخته شده است و نیاز به بررسی بیشتر پتانسیل رگزایی آن ها به عنوان منبع جایگزین برای رگزایی درمانی را مورد تاکید قرار می دهد.

Cell Mol Life Sci. 2019 Aug 29. doi: 10.1007/s00018-019-03268-1. [Epub ahead of print]

Placental mesenchymal stromal cells as an alternative tool for therapeutic angiogenesis.

Mathew SA1, Naik C2, Cahill PA3, Bhonde RR4.

Abstract

Dysregulation of angiogenesis is a phenomenon observed in several disorders such as diabetic foot, critical limb ischemia and myocardial infarction. Mesenchymal stromal cells (MSCs) possess angiogenic potential and have recently emerged as a powerful tool for cell therapy to promote angiogenesis. Although bone marrow-derived MSCs are the primary cell of choice, obtaining them has become a challenge. The placenta has become a popular alternative as it is a highly vascular organ, easily available and ethically more favorable with a rich supply of MSCs. Comparatively, placenta-derived MSCs (PMSCs) are clinically promising due to their proliferative, migratory, clonogenic and immunomodulatory properties. PMSCs release a plethora of cytokines and chemokines key to angiogenic signaling and facilitate the possibility of delivering PMSC-derived exosomes as a targeted therapy to promote angiogenesis. However, there still remains the challenge of heterogeneity in the isolated populations, questions on the maternal or fetal origin of these cells and the diversity in previously reported isolation and culture conditions. Nonetheless, the growing rate of clinical trials using PMSCs clearly indicates a shift in favor of PMSCs. The overall aim of the review is to highlight the importance of this rather poorly understood cell type and emphasize the need for further investigations into their angiogenic potential as an alternative source for therapeutic angiogenesis.

PMID: 31468060
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان