بدست آوردن سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 26 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 گرافت چربی به طور فزاینده ای در زمینه جراحی پلاستک استفاده می شود. تکنیک های بدست آوردن بافت که به طور گسترده ای استفاده می شود شامل جداسازی سلول های بنیادی مشتق از چربی از لیپوآسپیره است. دو جریان بزرگ بدست آوردن چربی برای گرافت کردن چربی وجود دارد: لیپوساکشن مکانیکی و لیپوساکشن دستی.

روش ها:

 دو نمونه بدست آمده در این مطالعه آینده نگرانه کور از منظر زنده مانی سلول های بنیادی و توانایی آن ها برای رشد کشت های سلولی مقایسه شدند. تکنیک ها برای مقایسه شامل لیپوآسپیره دستی با سرنگ 50 میلی لیتر و WAL( لیپوساکشن به کمک واتر جت) بود.

نتایج:

 20 نمونه از 10 بیمار در این بانک بافتی بررسی شد. هیچ تفاوتی در مقدار سلول های بنیادی زنده بین دو گروه وجود نداشت. هم چنین تفاوتی بین دو تکنیک جمع آوری در مورد میانگین توانایی سلولی برای رشد در کشت های سلولی وجود نداشت.

جمع بندی:

 می توان نتیجه گرفت که هیچ تفاوت از نظر آماری معناداری در تعداد، بقا و زنده مانی سلول های بنیادی زمانی که دو راه مختلف جمع آوری سلول های بنیادی مقایسه می شوند(دستی و ماشینی(WAL)) وجود ندارد. زمانی که سلول ها به صورت برون تنی کشت می شوند؛ هر دو نمونه جمع آوری شده از هر بیمار نیز قادر به تکثیر بودند  و هیچ تفاوت از نظر آماری معناداری وجود نداشت.

Bratisl Lek Listy. 2019;120(9):686-689. doi: 10.4149/BLL_2019_115.

Adipose derived mesenchymal stem cells harvesting.

Palencar D, Dragunova J, Hulin I, Koller J.

Abstract

BACKGROUND:

The lipografting is increasingly used in the field of plastic surgery. Widely used harvesting technique of fatderived stem-cells is lipoaspiration. There exist two big streams of fat harvesting for lipografting: mechanical liposuction and manual liposuction.

METHODS:

Two harvested specimens were compared in this prospective blind study in the means of stem-cells viability and their ability to grow in cell-cultures. Techniques to compare were: manual lipoaspiration with 50 ml syringe and WAL (water-jet assisted liposuction).

RESULTS:

Twenty specimens from ten patients were investigated in the tissue bank. There were no differences in the amount of live stem-cells between two groups. Also no differences were found between both harvesting techniques in the mean of cell ability to grow in cell-cultures.

CONCLUSION:

It can be concluded that there are no statistically significant differences in the number, vitality and viability of stem cells when comparing two ways of mesenchymal stem cell collection, both manual and machine sampling (WAL). When cultured in vitro, both samples collected from each patient also appeared to be able to multiply with no statistical differences (Tab. 2, Fig. 2, Ref. 18).

PMID: 31475555
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان