تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی اسب به رده مزانشیمی برای استفاده درمانی

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398 | امتیاز: Article Rating

در مطالعه قبلی، ما یک رده سلول بنیادی پرتوان القایی اسب(E-iPSCs) را از سلول های بنیادی مشتق از چربی اسب(ASCs) و با استفاده از وکتور لنتی ویروسی کد کننده چهار فاکتور رونویسی(Oct4، Sox2، Klf4 و c-Myc) تولید کردیم. در مطالعه حاضر، ما سعی در تمایز این E-iPSCs به سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) با استفاده از پاساژهای متوالی تحت محیط تعریف شده برای سلول های بنیادی مزانشیمی و به منظور تکثیر سلول های بنیادی داشتیم. تمایز MSCs بوسیله آنالیز سطح بیان مارکرهای CD44 و CD29 و مارکرهای پرتوانی Nanog و Oct4 ثابت شد. نتایج نشان داد که MSCs مشتق از E-iPSCs یعنی E-iPSC-MSCs ، مشخصه های سلول های بنیادی مزانشیمی شامل توانایی تمایز به رده های غضروفی، استخوانی و عضلانی را دارا هستند. سلول های E-iPSC-MSCs با مهار رد ایمنی از طریق قرار گرفتن در معرض TGF-β2 در کشت، که بیان پروتئین های MHC class I را کاهش داد، از نظر درمانی مناسب هستند. پروتئین های MHC class I در صورتی که از نظر آنتی ژن MHC با گیرنده مطابق نشوند مشمول رد ایمنی می شوند. ما گزارش کردیم که 16 مورد از پیوندهای E-iPSCs-MSC به اسب های آسیب دیده دارای اثرات عموما مثبتی مانند کاهش لنگیدن شد. یافته های ما نشان می دهد که E-iPSCs-MSC می توانند مشخصه های MSCs را نشان دهد و به طور بی خطر و ویژه برای درمان آسیب های عضلانی اسکلتی در اسبها استفاده شود.

Cell Cycle. 2019 Sep 11:1-18. doi: 10.1080/15384101.2019.1664224. [Epub ahead of print]

Differentiation of equine induced pluripotent stem cells into mesenchymal lineage for therapeutic use.

Chung MJ1,2, Park S1,2, Son JY1,2, Lee JY1,2, Yun HH1,2, Lee EJ1, Lee EM1, Cho GJ1, Lee S3, Park HS3, Jeong KS1,2.

Abstract

In previous work, we established an equine induced pluripotent stem cell line (E-iPSCs) from equine adipose-derived stem cells (ASCs) using a lentiviral vector encoding four transcription factors: Oct4, Sox2, Klf4, and c-Myc. In the current study, we attempted to differentiate these established E-iPSCs into mesenchymal stem cells (MSCs) by serial passaging using MSC-defined media for stem cell expansion. Differentiation of the MSCs was confirmed by analyzing expression levels of the MSC surface markers CD44 and CD29, and the pluripotency markers Nanog and Oct4. Results indicated that the E-iPSC-derived MSCs (E-iPSC-MSCs) retained the characteristics of MSCs, including the ability to differentiate into chondrogenic, osteogenic, or myogenic lineages. E-iPSC-MSCs were rendered suitable for therapeutic use by inhibiting immune rejection through exposure to transforming growth factor beta 2 (TGF-β2) in culture, which down-regulated the expression of major histocompatibility complex class I (MHC class I) proteins that cause immune rejection if they are incompatible with the MHC antigen of the recipient. We reported 16 cases of E-iPSC-MSC transplantations into injured horses with generally positive effects, such as reduced lameness and fraction lines. Our findings indicate that E-iPSC-MSCs can demonstrate MSC characteristics and be safely and practically used in the treatment of musculoskeletal injuries in horses.

PMID: 31505996
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان