مروری سریع: نشل جدید بانک های خون بند ناف، پیوند و فراتر

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398 | امتیاز: Article Rating

خون بند ناف(CB) یک محصول پزشکی با منشا انسانی و با ویژگی های سلولی منحصربفرد مانند حضور سلول های بنیادی چند توان، سلول های ایمنی ذاتی و اجزای خون جنینی است. پیوند خون بند ناف، نرخ بالایی از کایمریسم اهدایی، و یک تعادل خوب از اثرات پیوند از میزبان(GVH) و لوکمیا علیه پیوند(GVL) ارائه می دهد. استفاده از خون بند ناف برای پیوند در سال های اخیر کاهش یافته است زیرا پیوند سلول های بنیادی نیمه مشابه نتایج بالینی کوتاه مدت مشابهی را بدست آورده اند. با این حال برای اغلب بیماران، منبع بهینه سلول های بنیادی نامشخص باقی مانده است. خون بند ناف موجود می تواند به عنوان ماده اولیه برای ایجاد داروهای سلولی جدید استفاده شود و واحدهای با محتوای سلولی پایین می توانند برای تولید اجزای خونی شبیه پلاسمای غنی از پلاکت و واحدهای گلبول قرمز خون برای نشانه های ویژه استفاده شوند.

Transfusion. 2019 Aug 2. doi: 10.1111/trf.15466. [Epub ahead of print]

Rapid review: next generation of cord blood banks; transplantation and beyond.

Querol S1, Samarkanova D1.

Abstract

Cord blood (CB) is a medicinal product of human origin with unique cellular properties such as the presence of multipotent stem cells, naive immune cells, and fetal blood components. CB transplantation provides high rate of donor chimerism, and a good balance of graft-versus-host (GVH) and graft-versus-leukemia (GVL) effects. Use of CB for transplantation has decreased in recent years as haplo-identical stem cell transplants have achieved similar short-term clinical outcomes. For most patients, however, the optimal stem cell source remains unclear. CB inventories can be used as a starting material to develop new cellular medicines, and units with low cellular content can be converted to produce blood components like platelet-rich plasma and red blood cell (RBC) units for special indications.

PMID: 31373684
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان