سلول های تک هسته خون بند ناف حفاظت انجمادی شده در DMSO برای حداقل 6 ساعت بعد از ذوب شدن سالم هستند

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398 | امتیاز: Article Rating

اهداف:

 ما اثر زمان، دمای ذخیره سازی و دی متیل سولفوکساید (DMSO) را روی زنده مانی سلول های بنیادی خون ساز و هم چنین روی تغییرات آپوپتوزی خون بند ناف ذوب شده بررسی کردیم.

مواد و روش ها:

 13 واحد خون بند ناف حفاظت انجمادی شده ذوب شد و نیمی از آن ها در دمای اتاق(RT) و نیمی دیگر در دمای 4 درجه سانتیگراد ذخیره شدند و این در حالی بود که DMSO برداشته یا رقیق شود. فلوسایتومتری برای تعیین تعداد سلول های هسته دار کل(TNCs)، سلول های CD34+ کلی/زنده و سلول های آپوپتوزی اولیه/تاخیری به ترتیب با استفاده از رنگ آمیزی anti-CD45، anti-CD34 و انکسین V(AnV)، 7- آمینو اکتینومایسین D(AAD) انجام گرفت.

نتایج:

 در خون بند ناف ذخیره سازی شده در دمای 4 درجه سانتیگراد، هیچ تغییر قابل توجهی در تعداد سلول های هسته دار کل، سلول های CD34+ کلی/زنده و سلول های آپوپتوزی اولیه/تاخیری تا 48 ساعت مشاهده نشد. با این حال، تعداد این سلول ها در دمای اتاق به طور قابل توجهی کاهش یافت. تعداد سلول های CD34+ کلی و زنده تا 6 ساعت در دمای اتاق تغییری نکرد اما سلول های CD34+ زنده به طور قابل توجهی بعد از 24 ساعت و تعداد سلول های CD34+ کل بعد از 48 کاهش یافت. آپوپتوز اولیه و تاخیری با افزایش زمان در دمای اتاق افزایش یافت و تعداد سلول های CD34+ و سلول های آپوپتوزی اولیه بین دمای اتاق و 4 درجه سانتیگراد بعد از 48 ساعت به طور قابل توجهی تفاوت داشت.

جمع بندی:

 هیچ تغییر قابل توجهی در زنده مانی و آپوپتوز خون بند ناف ذخیره سازی شده در DMSO در 4 درجه سانتیگراد تا 48 ساعت بعد از ذوب شدن مشاهده نشد، در حالی که در دمای اتاق، تغییرات قابل توجی در تعداد سلول های کل/زنده یا در نسبت سلول های آپوپتوزی بعد از حداقل 6 ساعت بعد از ذوب کردن مشاهده نشد.

Transfus Apher Sci. 2019 Jul 9. pii: S1473-0502(19)30134-X. doi: 10.1016/j.transci.2019.06.028. [Epub ahead of print]

Cryopreserved cord blood mononuclear cells in DMSO are healthy for at least 6 hours after thawing.

Lee YH1, Koh H2, Nam E3, Kim YJ4.

Abstract

PURPOSES:

We investigated the impact of time, storage temperature, and dimethyl sulfoxide (DMSO) on the viability of HSCs, as well as on apoptotic changes in thawed CB.

MATERIALS & METHODS:

Thirteen units of cryopreserved CB were thawed and half of each sample was stored at room temperature (RT) and the other half at 4℃, without removing or diluting DMSO. Flow cytometry was employed to enumerate total nucleated cells (TNCs), total/viable CD34+ cells, and early/late apoptotic cells using anti-CD45, anti-CD34, and annexin V(AnV), 7-amino actinomycin D(AAD) staining, respectively.

RESULTS:

In CBs stored at 4℃ there were no significant changes in numbers of TNCs, total/viable CD34+ cells, or early/late apoptotic cell up to 48 h. However, the numbers of these cells declined significantly at RT. Total and viable CD34+ cell counts did not change for up to 6 h at RT but viable CD34+ cells decreased significantly after 24 h, and total CD34+ cell after 48 h. Early and late apoptosis tended to increase with time at RT, and numbers of viable CD34+ cells and early apoptotic cells differed significantly between RT and 4℃ after 48 h.

CONCLUSIONS:

There are no significant changes of viability and apoptosis in CBs stored in DMSO at 4℃ until 48 h after thawing, while at RT, there are no significant changes of total/viable CD34+ cell counts or in the proportion of apoptotic cells for at least 6 h after thawing.

Copyright © 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved.

PMID: 31327732
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان