دیدگاه هایی در مورد سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی و کاربردهای بالقوه آن ها

تاریخ انتشار: جمعه 19 مهر 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای ویژی های بازسازی کنندگی و تنظیم کنندگی ایمنی هستند و می توانند به آسانی در شرایط برون تنی جداسازی شده و تکثیر شوند. برخلاف بودن به عنوان یک ابزار قوی برای کاربردهای بالینی، آن ها محدودی هایی را از منظر انتقال، ایمنی و تنوع در پاسخ درمانی ارائه می دهند. به طور جالب، سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی از سیتوکین ها، شیموکین ها، فاکتورهای رشد، پروتئین ها و وزیکول های خارج سلولی ترکیب شده است و می تواند جایگزینی برای استفاده از آن باشد. این ارزشمند است که وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs-EVs) اثر مشابهی دارند و می توانند در مقایسه با سلول های والدی مفید باشند، زیرا آن ها داری بار میکروRNA خاصی هستند. میکروRNAها می توانند هم در رویکردهای تشخیصی مانند "بیوپسی مایع" برای شناسایی پاتولوژی اولیه و هم در زمینه درمانی مفید باشند. نه تنها حفاظت، انتقال و تولید وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی آسان تر است، بلکه استفاده از آن ها نیز بی خطرتر است و بنابراین برخی از کارآزمایی های بالینی در دست انجام است. با این حال، تلاش های بیشتری برای بهبود ویژگی یابی وزیکول های خارج سلولی برای پرهیز از اشتباهات و تضمین تکرار پذیری مطالعات مورد نیاز است.

Int J Mol Sci. 2019 Sep 17;20(18). pii: E4597. doi: 10.3390/ijms20184597.

Insights into the Secretome of Mesenchymal Stem Cells and Its Potential Applications.

Eleuteri S1, Fierabracci A2.

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) have regenerative, immunoregulatory properties and can be easily isolated and expanded in vitro. Despite being a powerful tool for clinical applications, they present limitations in terms of delivery, safety, and variability of therapeutic response. Interestingly, the MSC secretome composed by cytokines, chemokines, growth factors, proteins, and extracellular vesicles, could represent a valid alternative to their use. It is noteworthy that MSC-derived extracellular vesicles (MSC-EVs) have the same effect and could be advantageous compared to the parental cells because of their specific miRNAs load. MiRNAs could be useful both in diagnostic procedures such as "liquid biopsy" to identify early pathologies and in the therapeutic field. Not only are MSC-EVs' preservation, transfer, and production easier, but their administration is also safer, hence some clinical trials are ongoing. However, much effort is required to improve the characterization of EVs to avoid artifacts and guarantee reproducibility of the studies.

PMID: 31533317
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان