ساخت تکه کیتوسان/PVA/GO/CuO برای کاربرد بالقوه در بهبودی زخم

تاریخ انتشار: شنبه 11 آبان 1398 | امتیاز: Article Rating

بهبودی زخم یک موضوع متداول در زندگی روزمره ماست. سیستم ایمنی ما بافت آسیب دیده را خودش ترمیم می کند و این امر فرایند زمان بر است. نانوکامپوزیت GO/CuO از طریق روش سل/ژل سنتز شد. آنالیزهای XRD، FTIR،‌رامان و TEM برای آنالیز ویژگی های فیزیکی-شیمیایی نمونه استفاده شد. تکه های GO/CuO با استفاده از کیتوسان(Cs)/پلی وینیل الکل(PVA) و به دلیل ذات زیست سازگار و زیست تخریب پذیرش آماده شد. تکه های بدست آمده ویژگی های ضد میکروبی و ترمیم زخم بهتری را در مقایسه با مواد اخیرا گزارش شده نشان دادند. نانوکامپوزیت GO/CuO بخش اصلی را در فرایند رگزایی و در سنتز و تثبیت پروتئین های ماتریکس خارج سلولی پوست بازی می کند. بنابراین، نانوکامپوزیت GO/CuO مکانیسم بهبودی زخم را بوسیله افزایش تکثیر سلولی،‌ویژگی ضد میکروبی و شروع سریع التهاب تقویت می کنند. علاوه بر این، فعالیت ضد میکروبی CuO، GO، GO/CuO و تکه GO/CuO علیه باکتری هایی که موجب عفونت زخم می شوند تست شدند. تکه کیتوسان/PVA و کیتوسان/PVA/GO/CuO برای متورم شدن، تبخیر و رفتار تخریبی آنالیز شدند. افزایش در زنده مانی سلولی و مهاجرت سلول های NIH3T3 بوسیله تکه نانوکامپوزیت، راهی بالقوه را برای کاربرد در بهبودی زخم نشان می دهد.

Int J Biol Macromol. 2019 Oct 14. pii: S0141-8130(19)35397-8. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.10.029. [Epub ahead of print]

Fabrication of Chitosan/PVA/GO/CuO patch for potential wound healing application.

Venkataprasanna KS1, Prakash J1, Vignesh S2, Bharath G3, Venkatesan M4, Banat F3, Sahabudeen S2, Ramachandran S4, Devanand Venkatasubbu G5.

Abstract

Wound healing is a common issue in our day to day life. Our immune system repairs the damaged tissue by itself and its a time-consuming process. The GO/CuO nanocomposite (NC) was synthesized through the sol-gel method. XRD, FT-IR, Raman, and TEM analysis were used to analysis the physico-chemical properties of the sample. The GO/CuO patches were prepared using chitosan (Cs)/poly vinyl alcohol (PVA) due to its biocompatibility and biodegradable nature. The obtained patches showed better antimicrobial and wound healing property than recently reported materials. The GO/CuO NC plays a major part in angiogenesis process and in the synthesis, stabilization of extracellular matrix skin proteins. Thus, GO/CuO NC enhance the wound healing mechanism by increasing cell proliferation, antimicrobial property and rapid initiation of inflammatory. Moreover, the antimicrobial activity of CuO, GO, GO/CuO and GO/CuO patch were tested against bacteria causing wound infections. Cs/PVA patch and Cs/PVA/GO/CuO patch were analyzed for swelling, evaporation and degradation behavior. Increase in cell viability and migration of NIH3t3 cells by NC patch shows a potential way for wound healing applications.

PMID: 31622704
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان