استخراج و ویژگی یابی کلاژن با یک روش مقرون به صرفه از جفت برای کاربردهای زیست پزشکی

تاریخ انتشار: شنبه 11 آبان 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

کلاژن محصول اصلی در داروسازی و صنعت غذایی با تقاضای بالا است. کلاژن می تواند از بافت های متعدد از جمله پوست، استخوان و تاندون و ... استخراج شود. کلاژن می تواند در تحقیقات مهندسی بافت به عنوان بستری برای بهبودی زخم و بازسازی عصبی استفاده شود. روش های استخراج کلاژن از نظر خلوص مختلفی که دارند متنوع هستند. در این تحقیق، ما درصدد بودیم کلاژن را از جفت انسانی با یک روش مدیفه شده استخراج کنیم.

روش ها:

این رویکرد مدیفه شده برای استخراج کلاژن از جفت انسانی با تیمار با غلظت های مختلف اسید استیک و NaCl استفاده شد.

روش ها:

نتایج SDS page سه باند مختلف را نشان داد که دو زنجیره آلفا و یک زنجیره بتا را با وزن مولکولی به ترتیب 102، 118 و 220  کیلو دالتون منعکس کرد. هیچ تفاوت معناداری بین کلاژن استخراج شده از جفت انسانی و کلاژن استاندارد در آنالیز وسترن بلات مشاهده نشد.

جمع بندی:

 نتیجه گرفته شد که جفت انسانی می تواند منبع جایگزینی از کلاژن با خلوص بلا برای کاربردهای زیست پزشکی مانند مهندسی بافت، درمان و تحقیق با سلول های بنیادی باشد.

World J Plast Surg. 2019 Sep;8(3):352-358. doi: 10.29252/wjps.8.3.352.

Extraction and Characterization of Collagen with Cost-Effective Method from Human Placenta for Biomedical Applications.

Karami A1,2, Tebyanian H2, Sayyad Soufdoost R3, Motavallian E4, Barkhordari A1, Nourani MR1.

Abstract

BACKGROUND:

Collagen is the main product in pharmaceutics and food industry with a high demand. Collagen can be extracted from several tissues such as skin, bone and tendon, etc. Collagen can be used in tissue engineering researches as a substrate of wound healing and nerve regeneration. Extraction methods of collagen are various with different purities. In this research, we aimed to extract collagen from human placenta with a modified method.

METHODS:

This modified approach was used for extracting of collagen from human placenta with acetic acid and NaCl treatment using different concentrations.

RESULTS:

SDS page showed three different bands that reflected two alpha-chains and one beta-chain with molecular weights of 102, 118 and 220 kDa, respectively. There was no significant difference between extracted collagen from human placenta and standard collagen in western blot analysis.

CONCLUSION:

It was concluded that human placenta can be an alternative source of collagen with high purity for biomedical applications such as tissue engineering, stem cell therapy and research.

PMID: 31620338
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان