عروق توموری یک هدف جذاب برای CAR T cell درمانی تومورهای توپر

تاریخ انتشار: شنبه 11 آبان 1398 | امتیاز: Article Rating

نشان داده شده است که سلول های T مجهز شده با گیرنده آنتی ژن کایمریک(CAR T cells)، زمانی که به سمت مارکر سطح سلولی CD19B هدایت می شوند، از فعالیت خارق العاده ای علیه بدخیمی های خاص لنفوسیت های B برخوردار هستند. این نتایج منجر به تصویب قانونی دو رویکرد CAR T Cell درمانی شده است. استفاده از این نتایج برای تومورها توپر تاکنون با مشکلاتی همراه بوده است. شماری از تفاوت ها بین تومورهای مایع و توپر وجود دارد که احتمالا منجر به این مشکلات شده است. یکی از مهم ترین این مشکلات بی شک مربوط به دسترس پذیری غیر پیچیده سلول هدف درون بخش خونی و بیان فراوان مولکول های هدف روی سلول های سرطانی در مورد بدخیمی های خونی است. اهداف بیان شده بوسیله سلول های توموری توپر به دلیل سیستم عروقی غیر چسبنده و غیر طبیعی درگیر هستند و این در حالی است که شرایط در ریز محیط توموری می تواند بی نهایت سرکوب کننده ایمنی باشد. اهداف در سیستم عروقی توموری به راحتی بوسیله CAR T Cells در دسترس هستند و در خارج ریز محیط توموری سرکوب کننده ایمنی قرار دارند. بنابراین تصور می شود که هدایت کردن CAR T Cells به سمت سیستم عروقی توموری تومورهای توپر ممکن است اثرات عالی CAR T Cell درمانی را با آن هایی که برای بدخیمی های خونی طراحی شده اند به اشتراک بگذارد. گزارش های اندکی نتایج امیدوار کننده ای را نشان داده اند. پیشنهادهایی برای بهبودی بیشتر ارائه شده است.

Angiogenesis. 2019 Oct 18. doi: 10.1007/s10456-019-09687-9. [Epub ahead of print]

The tumor vasculature an attractive CAR T cell target in solid tumors.

Akbari P1,2, Huijbers EJM1, Themeli M3, Griffioen AW4, van Beijnum JR1.

Abstract

T cells armed with a chimeric antigen receptor, CAR T cells, have shown extraordinary activity against certain B lymphocyte malignancies, when targeted towards the CD19 B cell surface marker. These results have led to the regulatory approval of two CAR T cell approaches. Translation of this result to the solid tumor setting has been problematic until now. A number of differences between liquid and solid tumors are likely to cause this discrepancy. The main ones of these are undoubtedly the uncomplicated availability of the target cell within the blood compartment and the abundant expression of the target molecule on the cancerous cells in the case of hematological malignancies. Targets expressed by solid tumor cells are hard to engage due to the non-adhesive and abnormal vasculature, while conditions in the tumor microenvironment can be extremely immunosuppressive. Targets in the tumor vasculature are readily reachable by CAR T cells and reside outside the immunosuppressive tumor microenvironment. It is therefore hypothesized that targeting CAR T cells towards the tumor vasculature of solid tumors may share the excellent effects of CAR T cell therapy with that against hematological malignancies. A few reports have shown promising results. Suggestions are provided for further improvement.

PMID: 31628559
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان