اثرات شرایط کشت روی ویژگی های مکانیکی و زیستی سازه های غضروفی مهندسی شده با داربست هیبرید کلاژن و سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی

تاریخ انتشار: شنبه 11 آبان 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان یکی از منابع سلولی جدید در مهندسی بافت استخوانی غضروفی استفاده شده است. به خوبی مشخص شده است که کنترل تمایز آن ها به کندروسیت ها نقش کلیدی را در ایجاد غضروف های مهندسی شده بازی می کنند. بنابراین، این مطالعه در صدد ایجاد یک پروتکل اساسی برای کنترل تمایز و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی برای ساخت غضروف مهندسی شده است. ما اثرات سه شرایط کشت مختلف را روی تکثیر، ماتریکس خارج سلولی و پاسخ مکانیکی غضروف مهندسی شده ساخته شده با استفاده از داربست هیبریدی مبتنی بر کلاژن و سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی مقایسه کردیم. نتایج آزمایشگاهی به وضوح نشان داد که شرایط کشت ترکیب شده از کشت تمایز غضروفی و کشت رشد کندروسیتی تکثیر سلولی،‌تشکیل ماتریکس خارج سلولی و پاسخ های سفتی از نظر آماری معناداری را در مقایسه با دو ترکیب دیگر نشان داد. بنابراین نتیجه گرفته شد که ترکیب کشت تمایزی با کشت رشد متعاقب آن به عنوان شرایط کشت مهندسی بافت غضروفی با استفاده از hMSCs توصیه می شود.

J Mater Sci Mater Med. 2019 Oct 19;30(10):119. doi: 10.1007/s10856-019-6321-z.

Effects of culture conditions on the mechanical and biological properties of engineered cartilage constructed with collagen hybrid scaffold and human mesenchymal stem cells.

Nakamuta Y1, Arahira T2, Todo M3.

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) has been used as one of the new cell sources in osteochondral tissue engineering. It has been well known that control of their differentiation into chondrocytes plays a key role in developing engineered cartilages. Therefore, this study aims to develop a fundamental protocol to control the differentiation and proliferation of MSCs to construct an engineered cartilage. We compared the effects of three different culture conditions on cell proliferation, extracellular matrix formation and the mechanical response of engineered cartilage constructed using a collagen-based hybrid scaffold and human MSCs. The experimental results clearly showed that the combined culture condition of the chondrogenic differentiation culture and the chondrocyte growth culture exhibited statistically significant cell proliferation, ECM formation and stiffness responses as compared to the other two combinations. It is thus concluded that the combination of the differentiation culture with the subsequent growth culture is recommended as the culture condition for chondrogenic tissue engineering using hMSCs.

PMID: 31630248
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان