نانوژل ها برای پزشکی بازساختی

تاریخ انتشار: شنبه 11 آبان 1398 | امتیاز: Article Rating

نانوژل ها به طور گسترده ای برای انتقال دارو استفاده می شود، اما کاربردهای آن ها در زمینه مهندسی بافت هنوز کاملا تازگی دارد. همچنین پزشکی بازساختی نیازمند انتقال کنترل شده فاکتورهای رشد و سایر مواد فعالی است که قادر به تقویت چسبندگی سلولی و هدایت تمایز سلولی و تشکیل بافت هستند. علاوه بر این، نانوژل ها می توانند برای مدیفه کردن معماری و بافت داخلی و ویژگی های مکانیکی به داربست های بافتی اضافه شوند که این امر برای تنظیم رفتار سلولی حیاتی است. این مطالعه مروری در صدد ارائه دیدگاهی در مورد نقش های مختلفی است که نانوژل ها ممکن است برای بهبودی بازسازی بافتی بازی کنند. ادبیات تحقیق طی یک دهه گذشته به طور دقیق به آنالیز فوکوس صورت گرفته روی نتایج درون تنی پرداخته است. بعد از یک بخش مقدماتی در مورد نانوژل ها، مثال های مرتبط با نمایش آن در کاربرد در بازسازی بافت پوست و استخوان بحث می شود. بهبودی زخم های مزمن و شکستگی های استخوانی با اندازه بحرانی ممکن است به لطف استفاده از نانوژل ها به تنهایی یا در ترکیب با داربست ها به طور قابل توجهی بهبود یابد. نقش های نانوژل ها در بازسازی عروق، بافت قلبی، یوروتلیوم و بافت عضلانی میزنای نیز ارائه می شود. به طور کلی، اطلاعات جمع آوری شده در این مطالعه مروری به وضوح ارتباط رویکردهای بین رشته ای برای طراحی نانوژل هایی که می توانند نیازهای پزشکی بازساختی را برآورده سازی کنند نشان می دهد. نانوژل ها ممکن است به متحد کردن محققین برای کار روی فرمولاسیون اجزای فعال، آزادسازی کنترل شده، نانومکانیک، مهندسی بافت و داربست سازی با هدف مشترک تولید ابزارهای بالینی مناسب برای بازسازی کامل بافت های پیچیده نزدیک کنند.

Nanogels for regenerative medicine.

Grimaudo MA1, Concheiro A2, Alvarez-Lorenzo C3.

Abstract

Nanogels have been widely explored for drug delivery, but their applications in the tissue engineering field are still quite recent. Regenerative medicine also demands controlled delivery of growth factors and other active substances able to promote cell adhesion and guide cell differentiation and tissue formation. Moreover, nanogels could be added to tissue scaffolds for modifying their inner architecture, texture and mechanical properties, which are critical for regulating cell behavior. This review aims to provide an insight into the different roles that nanogels may play for improving tissue regeneration. Last decade literature has been carefully analyzed with a focus on in vivo outcomes. After an introductory section to nanogels, relevant examples of their performance for skin and bone tissue regeneration applications are discussed. Healing of chronic wounds and critical size bone fractures may significantly improve thanks to the use of nanogels solely or in combination with scaffolds. Nanogel roles in regenerating vessels, cardiac tissue, urothelium and urethral muscle tissue are also presented. Overall, the information gathered in the review clearly highlights the relevance of multidisciplinary approaches to design nanogels that can face up to the needs of the regenerative medicine. Nanogels may help bring together researchers working in active ingredient formulation, controlled release, nanomechanics, tissue engineering and scaffolding with the common purpose of developing clinically relevant tools for the complete regeneration of complex tissues.

PMID: 31629040
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان