استراتژی های انتقالی برای پوست: مقایسه نانولیتر جت ها، سوزن ها و محلول های موضعی

تاریخ انتشار: شنبه 11 آبان 1398 | امتیاز: Article Rating

انتشار دارو درون پوست با دستگاه تزریق میکروجت و بدون سوزن(NFI) با دو روش انتقالی به خوبی تثبیت شده: کاربرد موضعی و تزریق سوزنی جامد. یک ماشین ساخت دائمی(PMU)، که به طور طبیعی برای رنگ دانه دار کردن درمی استفاده می شود به عنوان روش تزریق سوزن جامد نیز استفاده شد. برای NFIs یک موج دائمی از دیود لیزری(CW) برای ایجاد یک حباب درون یک سیستم میکروفلوئیدیک حاوی یک محلول جذب نور استفاده شد. هر روش دو محلول مختلف را به درون پوست خوک در شرایط برون تنی استفاده شد. محلول اول شامل یک رنگ قرمز (direct red 81) و رودامین B‌ در آب بود. محلول دوم شامل direct red 81‌ و رودامین B در آب و گلیسرول بود. ما عمق، پهنا و سطح انتشار محلول ها را در همه نمونه های پوستی تزریق شده اندازه گیری شد. استفاده از NFI دارای یک سرعت پراکنش عمومی 3 × 105μm/s  در مقایسه با تزریق موضعی(0.1 μm/s) و سوزنی(53 μm/s) بود. محدودیت ها و مزایای هر روش بحث شد و ما نتیجه گرفتیم که تزریق میکروجت یم روش تزریق سریع و با حداقل تهاجم را ارائه می دهد،‌ در حالی که تزریق کننده های سوزنی جامد منجر به آسیب بافتی قابل توجهی می شود. برعکس، روش موضعی نرخ انتشار آهسته تری داشت اما منجر به آسیب قابل توجه به پوست نشد.

Ann Biomed Eng. 2019 Oct 15. doi: 10.1007/s10439-019-02383-1. [Epub ahead of print]

Delivery Strategies for Skin: Comparison of Nanoliter Jets, Needles and Topical Solutions.

Cu K1, Bansal R2, Mitragotri S1, Fernandez Rivas D3.

Abstract

Drug diffusion within the skin with a needle-free micro-jet injection (NFI) device was compared with two well-established delivery methods: topical application and solid needle injection. A permanent make-up (PMU) machine, normally used for dermal pigmentation, was utilized as a solid needle injection method. For NFIs a continuous wave (CW) laser diode was used to create a bubble inside a microfluidic device containing a light absorbing solution. Each method delivered two different solutions into ex vivo porcine skin. The first solution consisted of a red dye (direct red 81) and rhodamine B in water. The second solution was direct red 81 and rhodamine B in water and glycerol. We measured the diffusion depth, width and surface area of the solutions in all the injected skin samples. The NFI has a higher vertical dispersion velocity of 3 × 105μm/s compared to topical (0.1 μm/s) and needle injection (53 μm/s). The limitations and advantages of each method are discussed, and we conclude that the micro-jet injector represents a fast and minimally invasive injection method, while the solid needle injector causes notable tissue damage. In contrast, the topical method had the slowest diffusion rate but causes no visible damage to the skin.

PMID: 31617044
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان