پروفایل مولکولی تنوع سلول به سلول در پتانسیل بازسازی کنندگی سلول های استرومایی مزانشیمی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 23 آبان 1398 | امتیاز: Article Rating

تنوع سلول- سلول در پتانسیل بازسازی کنندگی سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) مانع از کاربرد سلول درمانی با این سلول ها در بالین می شود. ناهمگونی سلولی در بین کشت های سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از گونه ها و بافت های مختلف مشترک است. این مطالعه پیشرفت ها را برای نشان دادن پروفایل مولکولی که زیر مجموعه های سلولی با ویژگی های بازسازی کنندگی خاص را در کشت های ناهمگون سلول های بنیادی مزانشیمی مشخص می کنند، مورد تاکید قرار می دهد. مارکرهای سطح سلولی و ویژگی های کلی برای پتانسیل تکثیری و تمایزی و هم چنین ویژگی های تعدیل کنندگی ایمنی و تغذیه ای ارائه می شود. خلاهای اطلاعاتی کلیدی به عنوان زمینه های بالقوه تحقیقات آینده بحث می شود. پروفایل های مولکولی ناهمگونی های سلول های بنیادی مزانشیمی این پتانسیل را دارد که کنترل بی سابقه روی پتانسیل بازسازی کنندگی درمان های سلول های بنیادی مزانشیمی را از طریق کشف اهداف مولکولی جدید و به عنوان ویژگی های کیفی برای ایجاد فرایندهای زیست ساخت قوی و تکرار پذیر مقدور سازد. این پیشرفت اثر مثبتی روی زمینه نوپای درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی از طریق تسریع در توسعه روشهای درمانی با نتایج درمانی مداوم و مؤثرتر دارد.

Stem Cells Int. 2019 Sep 17;2019:5924878. doi: 10.1155/2019/5924878. eCollection 2019.

Molecular Profiles of Cell-to-Cell Variation in the Regenerative Potential of Mesenchymal Stromal Cells.

O'Connor KC1,2.

Abstract

Cell-to-cell variation in the regenerative potential of mesenchymal stromal cells (MSCs) impedes the translation of MSC therapies into clinical practice. Cellular heterogeneity is ubiquitous across MSC cultures from different species and tissues. This review highlights advances to elucidate molecular profiles that identify cell subsets with specific regenerative properties in heterogeneous MSC cultures. Cell surface markers and global signatures are presented for proliferation and differentiation potential, as well as immunomodulation and trophic properties. Key knowledge gaps are discussed as potential areas of future research. Molecular profiles of MSC heterogeneity have the potential to enable unprecedented control over the regenerative potential of MSC therapies through the discovery of new molecular targets and as quality attributes to develop robust and reproducible biomanufacturing processes. These advances would have a positive impact on the nascent field of MSC therapeutics by accelerating the development of therapies with more consistent and effective treatment outcomes.

PMID: 31636675
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان