جداسازی آنزیمی، تقویت و ویژگی یابی سلول های بنیادی پالپ دندان

تاریخ انتشار: پنجشنبه 23 آبان 1398 | امتیاز: Article Rating

پالپ دندان یک منبع به آسانی در دسترس از سلول های بنیادی پالپ دندانی بالغ(DPSCs) را ارائه می کند. رویکرد ترجیحی برای جداسازی DPSC یک هضم آنزیمی است. با این حال، مدت زمان فعالیت آنزیمی حیاتی است. هدف این مطالعه جداسازی جمعیت DPSCs با استفاده از این روش، شناسایی ویژگی های زیستی و ظرفیت تکثیری آن ها و تعیین توانایی آن ها برای تمایز به سلول های بالغ بود. قبل از هضم آنزیمی با استفاده از تریپسین 05/0 درصد، ما از روش همگن سازی به منظور بدست آوردن یک محلول به خوبی همگن شده از بافت پالپ جامد استفاده کردیم. سلول های بنیادی در یک محیط کشت مدیفه شده برای سلول های پیش ساز بالغ مزانشیمی حاوی 2 درصد سروم گاوی جنینی، فاکتورهای رشد و مکمل انسولین-ترانسفرین-سلنیوم کشت شدند. ما با موفقیت قادر به جداسازی 10 جمعیت DPSCs شدیم. زنده مانی DPSCs به زیر 90 درصد کاهش نیافت. با این حال، DPSCs یک کاهش قابل توجه را در تعداد طول تلومر نسبی با افزایش پاساژ نشان داد(P < 0.05). سلول های DPSCs جداسازی شده مارکر های سطحی CD29، CD44، CD90، CD13، CD73 و CD166 را بیان کردند. برعکس، برای CD‌مارکرهای CD31، CD106، CD34 و CD45 منفی بودند یا به میزان کمی مثبت بودند. ما پتانسیل استخوان زایی و غضروف زایی بسیار بالای سلول های بنیادی جداسازی شده را ثابت کردیم. سلول های DPSCs جداسازی شده نشان هایی از تخریب شدن سلولی یا تمایز خودبخودی را طی کشت کامل نشان ندادند. علاوه بر این، ما قادر به کوتاه کردن مدت زمان فعالیت آنزیمی بودیم و برای اولین بار تریپسین را به عنوان آنزیم مورد استفاده برای روش هضم آنزیمی با زنده مانی بالای 90 درصد سلول های DPSC نشان دادیم.

Folia Biol (Praha). 2019;65(3):124-133.

Enzymatic Isolation, Amplification and Characterization of Dental Pulp Stem Cells.

Pilbauerová N1, Soukup T2, Suchánková Kleplová T1, Suchánek J1.

Abstract

The dental pulp represents an easily accessible source of adult dental pulp stem cells (DPSCs). The preferred approach to DPSC isolation is enzymatic digestion. However, the duration of the enzymatic activity is crucial. The purpose of this study was to isolate the DPSC populations using this method, characterize their biological properties and proliferation capacity, and to determine their ability to differentiate into mature cells. Before enzymatic digestion using 0.05% trypsin, we used the homogenization method in order to obtain a fine homogenate from the solid pulp tissue. The stem cells were cultivated in modified cultivation medium for mesenchymal adult progenitor cells containing 2% foetal bovine serum, growth factors and insulin-transferrin-selenium supplement. We were successfully able to isolate 10 populations of DPSCs. The vitality of DPSCs did not drop below 90 %. However, the DPSCs showed a significant decrease in the relative telomere length number with increasing passaging (P < 0.05). Isolated DPSCs highly expressed the CD markers: CD29, CD44, CD90, CD13, CD73 and CD166. In contrast, CD markers CD31, CD106, CD34 and CD45 were negative or low positive. We confirmed the high osteogenic and chondrogenic potential of the isolated stem cells. Isolated DPSCs did not show signs of cell degeneration or spontaneous differentiation during the entire cultivation. In addition, we were able to shorten the enzyme activity duration, and we were the first to demonstrate trypsin as the enzyme used for the enzymatic digestion method with the viability over 90 % of isolated DPSCs using this method.

PMID: 31638559
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان