بهبود زنده مانی سلول های بنیادی ساکن بافت با استفاده از محلول حفظ اندام

تاریخ انتشار: پنجشنبه 23 آبان 1398 | امتیاز: Article Rating

نمونه های بالینی انسانی منبع ارزشمندی از سلول های بنیادی ساکن بافت هستند، اما چنین سلول ها نیازمند این است که بلافاصله بعد از جمع آوری بافت، جداسازی شوند. برای افزایش مدت زمانی که می توانیم سلول ها را از نمونه های انسان جداسازی کنیم، ما یک محلول حفاظتی از نوع مایع ماتریکس خارج سلولی جدید(ECF-type) را بر مبنای یک محلول با سدیم بالا و پتاسیم پایین و حاوی دکستران و گلوکز با وزن مولکولی پایین ایجاد کردیم که برای حفاظت اندام ها برای پیوند استفاده می شود. در این مطالعه ما حفظ شدن سلول های بنیادی موجود در بافت را با استفاده از محلول ECF خودمان و سه محلول دیگر مقایسه کردیم: فسفات بافر سالین(PBS)،  DMEM و محلول یورو-کالینز. این محلول ها یک بافر معمولی، یک محیط کشت معمولی و یک محلول حفظ اندام تجاری را به تدریج نشان می دهند. بافت های ریوی از موش برداشته شده و برای 72 ساعت تحت شرایط با دمای کم حفظ شدند. از محلول های تست شده تنها حفاظت در محلول ECF-type توانست تکثیر و ظرفیت تمایزی سلول های بنیادی موجود در بافت ریوی موش را حفظ کند. علاوه بر این، محلول ECF می تواند زنده مانی و تکثیر سلول های پیش ساز اپی تلیالی آلوئولار انسانی را زمانی که برای بیش از 7 روز در دمای 4 درجه سانتیگراد ذخیره سازی شدند، حفظ کند. میانگین زنده مانی سلول های آلوئولار انسانی نوع دو در روزهای 2، 5، 8 و 14 حفاظت در دمای کم به ترتیب 9/90، 8/84، 7/85 و 3/66 درصد بود و هیچ تفاوت از نظر آماری قابل توجهی تا روز 8 وجود نداشت. به طور کلی یافته های ما نشان می دهد که استفاده از محلول حفاظتی ECF-type  ممکن است زنده مانی و عملکرد سلول های بنیادی موجود در بافت را حفظ کند. استفاده از این محلول حفاظت کننده ممکن است بررسی نمونه های بافتی انسانی در حال حاضر دست نیافتنی برای زیست شناسی سلول های بنیادی انسانی تسهیل کند.

FEBS Open Bio. 2019 Oct 23. doi: 10.1002/2211-5463.12748. [Epub ahead of print]

Improving the viability of tissue-resident stem cells using an organ-preservation solution.

Suzuki T1, Ota C2, Fujino N3, Tando Y4, Suzuki S5, Yamada M3, Kondo T1, Okada Y1, Kubo H6.

Abstract

Human clinical specimens are a valuable source of tissue-resident stem cells,but such cells need to be collected immediately after tissue collection.To extend the time scale for collection from fresh human samples, we developed a new extracellular fluid-type (ECF-type) preservation solution based on a high-sodium and low-potassium solution containing low-molecular-weight dextran and glucose, which is used for preservation of organs for transplantation. In this study, we compared the preservation of tissue-resident stem cells using our ECF solution with that using three other solutions: phosphate-buffered saline (PBS), Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) and Euro-Collins solution. These solutions represent a common buffer, a common culture medium, and a benchmark organ-preservation solution, respectively. Lung tissues were removed from mice and preserved for 72 h under low-temperature conditions. Of the solutions tested, only preservation in the ECF-type solution could maintain the proliferation and differentiation capacity of mouse lung tissue-resident stem cells. In addition, the ECF solution could preserve the viability and proliferation of human alveolar epithelial progenitor cells when stored for more than 7 days at 4ͦC. The mean viability of human alveolar type II cells at 2, 5, 8, and 14 days of low-temperature preservation was 90.9%, 84.8%, 85.7%, and 66.3%, respectively, with no significant differences up to 8 days. Overall, our findings show that use of our ECF-type preservation solution may maintain the viability and function of tissue-resident stem cells. Use of this preservation solution may facilitate the investigation of currently unobtainable human tissue specimens for human stem cell biology.

PMID: 31642604
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان