فاکتورهای القا شدنی با هیپوکسی در ریز محیط توموری به عنوان اهداف درمانی سلول های بنیادی سرطانی

تاریخ انتشار: جمعه 08 آذر 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی سرطانی(CSC) بخش کوچکی از توده توموری را شامل می شوند و ب خود نوزایی، تمایز و توانایی تشکیل تومورهای ثانویه مقاوم به شیمی درمانی مشخص می شوند. خودنوزایی سلول های بنیادی سرطانی از طریق مسیرهای پیام رسانی متنوع از جمله هج هاگ، Notch و مسیر Wnt/β-catenin تنظیم می شود. مارکرهای سطحی اندکی شناسایی شده اند که ابزاری را برای هدف قرار دادن سلول های بنیادی سرطانی بر اساس نوع تومور ارائه می کنند. بسته به قرابت سلول های بنیادی سرطانی به نیچ هیپوکسی تومور، فاکتورهای القا شونده با هیپوکسی(HIFs) می توانند نقش حیاتی را در تعدیل مشخصه های متعدد مربوط به سلول های بنیادی سرطانی بازی کنند. برای مثال، تنظیم افزایشی HIF-1 و HIF-2 در جایگاه های تومور که با تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی و پیش آگهی ضعیف سرطان مرتبط هستند، نشان داده شده است. در این مطالعه مروری، ما مکانیسم هایی که به  موجب آن ها هیپوکسی تکوین سلول های بنیادی سرطانی را در ریز محیط توموری القا می کند را مورد بحث قرار می دهیم. هدف قرار دادن HIFs در ترکیب با سایر درمان های شایع برای ریشه کنی موثر سلول های بنیادی سرطانی ضروری است.

Life Sci. 2019 Oct 14;237:116952. doi: 10.1016/j.lfs.2019.116952. [Epub ahead of print]

Hypoxia inducible factors in the tumor microenvironment as therapeutic targets of cancer stem cells.

Hajizadeh F1, Okoye I2, Esmaily M3, Ghasemi Chaleshtari M4, Masjedi A4, Azizi G5, Irandoust M4, Ghalamfarsa G6, Jadidi-Niaragh F7.

Abstract

Cancer stem cells (CSC) constitute a small area of the tumor mass and are characterized by self-renewal, differentiation and the ability to promote the development of secondary chemo-resistant tumors. Self-renewal of CSCs is regulated through various signaling pathways including Hedgehog, Notch, and Wnt/β-catenin pathways. A few surface markers have been identified, which provide a means of targeting CSCs according to tumor type. Depending on the proximity of CSCs to the tumor hypoxic niche, hypoxia-inducible factors (HIFs) can play a critical role in modulating several CSC-related characteristics. For instance, the upregulation of HIF-1 and HIF-2 at tumor sites, which correlates with the expansion of CSCs and poor cancer prognosis, has been demonstrated. In this review, we will discuss the mechanisms by which hypoxia enhances the development of CSCs in the tumor microenvironment. Targeting HIFs in combination with other common therapeutics is pre-requisite for effective eradication of CSCs.

Copyright © 2019. Published by Elsevier Inc.

PMID: 31622608
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان