ناهمگونی اندوتلیالی توموری در پیشرفت سرطان

تاریخ انتشار: جمعه 08 آذر 1398 | امتیاز: Article Rating

عروق خونی توموری مواد غذایی و اکسیژن را برای رشد آن ها فراهم می کنند و مسیری را برای ورود آن ها به جریان خون فراهم می آورند. بنابراین، رگزایی(تشکیل عروق خونی جدید) برای پیشرفت و متاستاز تومور الزامی است. سلول های اندوتلیالی توموری(TECs) که سطح داخلی عروق خونی توموری را می پوشانند گزارش شده است که فنوتیپی مجزا با سلول های اندوتلیالی طبیعی را نشان می دهند. به عنوان مثال، سلول های اندوتلیالی توموری، ناهنجاری های سیتوژنتیکی، مقاومت به داروهای ضد سرطانی، تکثیر و مهاجرت فعال شده و الگوهای بیان ژنی خاص را نشان می دهند. سلول های اندوتلیالی توموری حاوی جمعیت های سلولی شبه بنیادی هستند که بدین معنی است که منشا سلول های اندوتلیالی توموری ناهمگون است. علاوه بر این، از آن جایی که برخی از فنوتیپی های غیر طبیعی از سلول های اندوتلیالی توموری بوسیله فاکتورهایی در ریز محیط توموری مانند هیپوکسی، فاکتور مشتق از سلول توموری القا می شوند، تنوع فنوتیپی در سلول های اندوتلیالی توموری ممکن است تاحدی بوسیله ناهمگونی درون توموری ایجاد شود. مطالعات اخیر نشان داده اند که برهمکنش سلول های توموری و سلول های اندوتلیالی توموری بوسیله پیام رسانی های ژوکستاکرین و پاراکرینی در بدخیمی توموری دخیل هستند. درک ناهنجاری ها و ناهمگونی های سلول های اندوتلیالی توموری برای درمان سرطان ها مهم است. این مطالعه مروری اجمالی روی تنوع سلول های اندوتلیالی توموری ارائه می دهد و برهمکنش های بین سلول های اندوتلیالی توموری و سلول های توموری در ریز محیط توموری را بحث می کند.

Cancers (Basel). 2019 Oct 9;11(10). pii: E1511. doi: 10.3390/cancers11101511.

Tumor Endothelial Heterogeneity in Cancer Progression.

Maishi N1,2, Annan DA3,4, Kikuchi H5,6, Hida Y7, Hida K8,9.

Abstract

Tumor blood vessels supply nutrients and oxygen to tumor cells for their growth and provide routes for them to enter circulation. Thus, angiogenesis, the formation of new blood vessels, is essential for tumor progression and metastasis. Tumor endothelial cells (TECs) that cover the inner surfaces of tumor blood vessels reportedly show phenotypes distinct from those of their normal counterparts. As examples, TECs show cytogenetic abnormalities, resistance to anticancer drugs, activated proliferation and migration, and specific gene expression patterns. TECs contain stem-like cell populations, which means that the origin of TECs is heterogeneous. In addition, since some abnormal phenotypes in TECs are induced by factors in the tumor microenvironment, such as hypoxia and tumor cell-derived factors, phenotypic diversity in TECs may be caused in part by intratumoral heterogeneity. Recent studies have identified that the interaction of tumor cells and TECs by juxtacrine and paracrine signaling contributes to tumor malignancy. Understanding TEC abnormality and heterogeneity is important for treatment of cancers. This review provides an overview of the diversity of TECs and discusses the interaction between TECs and tumor cells in the tumor microenvironment.

PMID: 31600937
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان