سلول های بنیادی مشتق از دندان های شیری: یک بررسی مختصر

تاریخ انتشار: جمعه 08 آذر 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مشتق از دندان های شیری(SHED) از به عنوان سلول های بنیادی مزانشیمی اکتودرمی از ستیغ عصبی جنینی منشا می گیرند و از دندان دسیدوآی انسانی جداسازی می شوند. سلول های بنیادی مشتق از دندان شیری همه مارکرهای سلول های بنیادی جنینی(ESCs) مانند OCT4 و NANOG را بیان می کنند که این موجب می شود که سلول های بنیادی مشتق از دندان های شیری اثر قابل توجهی در کاربردهای بالینی داشته باشند. سلول های بنیادی مشتق از دندان های شیری دارای نرخ بالایی از تکثیر، فعالیت تلومرازی بالاتر، دو برابر شدن جمعیت سلولی افزایش یافته از کلاسترهای شبه اسفیر هستند و دارای ظرفیت نابالغ و چند تمایزی مانند پلاستیسیته بالا هستند که این امر سلول های بنیادی مشتق از دندان های شیری را به یکی از عمومی ترین منابع سلول های بنیادی برای مهندسی زیست پزشکی تبدیل می کند. در این مطالعه مروری، ما روش جداسازی و ذخیره سازی، تکوین فعلی سلول های بنیادی مشتق از دندان های شیری در پزشکی بازساختی و مهندسی بافت را در شرایط برون تنی و درون تنی توصیف می کنیم.

Curr Stem Cell Res Ther. 2019 Oct 18. doi: 10.2174/1574888X14666191018122109. [Epub ahead of print]

Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth: A Concise Review.

Ko CS1, Chen JH2, Su WT3.

Abstract

Stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED) originate from the embryonic neural crest as ectodermal mesenchymal stem cells and are isolated from human deciduous teeth.SHED expresses the same cell markers as embryonic stem cells (ESCs), such as OCT4 and NANOG, which make SHED have a significant impact on clinical applications. SHED possess higher rates of proliferation, higher telomerase activity, increased cell population doubling,form sphere-like clusters, and possess immature and multi-differentiation capacity; such high plasticity make SHED is one ofthe most popular source of stem cells for biomedical engineering. In this review, we describe the isolation and banking method, current development of SHEDin regenerative medicine and tissue engineering in vitro and in vivo.

PMID: 31648649
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان