پیام رسانی اینترلوکین 6 ظهور سلول های بنیادی خون ساز را تنظیم می کند

جمعه، 08 آذر 1398 | Article Rating

سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، همه رده های سلول های خونی بالغ را در تمام طول زندگی موجود تولید می کنند. در مهره داران، سلول های بنیادی خون ساز از گذار اندوتلیوم خون ساز(HE) در کف آئورت پشتی جنینی تولید می شوند. اخیرا ثابت شده است که مجموعه ای از فاکتورهای پیش التهابی مانند TNFα، اینترفرون گاما و گیرنده 4 شبه Toll نقش کلیدی را در تخصصی شدن سلول های بنیادی خون ساز بازی می کنند. با این حال ، مکمل کامل ورودی های سیگنالینگ لازم تاکنون ناشناخته مانده است. در این جا، ما نشان می دهیم که اینترلوکین 6R(IL6R) از طریق اینترلوکین 6 برای تولید سلول های بنیادی خون ساز مورد نیاز و کافی است. ما دریافتیم که Notch، اینترلوکین 6R را بوسیله تنظیم بیانش در اندوتلیوم خون ساز و در سلول های بنیادی خون ساز فعال می کند. ترشح اینترلوکین 6 عمدتا از سلول های میلوئیدی مستقل از سلول های بنیادی خون ساز منشا می گیرند(نه از سلول های بنیادی خون ساز و سلول های اندوتلیالی عروقی مجاور). علاوه بر این، پیام رسانی اینترلوکین 6 تکوین عروقی یا تولید اریتروسیت های اولیه را تحت تاثیر قرار نمی دهد. در مجموع، نتایج ما یک ارتباط پیش از این در نظر گرفته نشده را بین پیام رسانی اینترلوکین 6 و تولید سلول های بنیادی خون ساز نشان می دهد و دیدگاه های جدیدی را در مورد بازسازی سلول های بنیادی خون ساز با استفاده از فاکتورهای پیش التهابی در شرایط برون تنی ارائه می دهد.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان