پیشرفت درمان مبتنی بر سلول های بنیادی/پیش ساز برای تخریب شبکیه

تاریخ انتشار: جمعه 22 آذر 1398 | امتیاز: Article Rating

تخریب شبکیه(RD) مانند تخریب ماکولای مربوط به سن(AMD) و رتینیت پیمگمنتوزا یکی از دلایل اصلی نابینایی هستند. در حال حاضر، گزینه درمانی راضی کننده ای برای این بیماری ها در دسترس نیستند که اصولا به این دلیل است که شبکیه و اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه (RPE) نمی توانند بازسازی کنند، هر چند AMD مرطوب می تواند بوسیله درمان با آنتی فاکتور VEGF مهار شود. با این وجود، رویکردهای سلول بنیادی/پیش ساز، پتانسیل زیادی را برای درمان تخریب شبکیه با استفاده از استراتژی هایی دارد که عمدتا با هدف نجات و جایگزینی گیرنده های نوری و اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه طراحی می شوند. در این مطالعه منبع سلول های بنیادی/پیش ساز به دو دسته وسیع طبقه بندی می شوند که شامل 1) سلول های پیش ساز مشتق از چشم مانند سلول های پیش ساز شبکیه و 2)سلول های بنیادی مشتق از بخش های غیر چشمی از جمله سلول های بنیادی جنینی، سلول های بنیادی پرتوان القایی و سلول های استرومایی مزانشیمی است. در این جا، ما به طوردقیق پیشرفت در مطالعه چهار نوع سلول بنیادی/پیش ساز بارز مورد استفاده در مدل های جانوری تخریب شبکیه را مورد بحث قرار می دهیم یک مرور اجمالی کوتاه بر کارآزمایی های بالینی که از سلول های بنیادی/پیش ساز استفاده کرده اند نیز ارائه می شود. در حال حاضر، درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی/پیش ساز برای تخریب شبکیه با برخی از موانع از جمله تکثیر و/یا تمایز برون تنی مهار شده (به استثنای اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه) و بقا طولانی مدت و عملکرد محدود گرافت ها در شرایط درون تنی همراه است. برخلاف این چالش ها، سلول های بنیادی/پیش ساز امیدوار کننده ترین استراتژی را برای درمان تخریب شبکیه در آینده نزدیک ارائه می دهند.

J Transl Med. 2017 May 10;15(1):99. doi: 10.1186/s12967-017-1183-y.

Progress of stem/progenitor cell-based therapy for retinal degeneration.

Tang Z1, Zhang Y1, Wang Y1, Zhang D1, Shen B1, Luo M2, Gu P3.

Abstract

Retinal degeneration (RD), such as age-related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa, is one of the leading causes of blindness. Presently, no satisfactory therapeutic options are available for these diseases principally because the retina and retinal pigmented epithelium (RPE) do not regenerate, although wet AMD can be prevented from further progression by anti-vascular endothelial growth factor therapy. Nevertheless, stem/progenitor cell approaches exhibit enormous potential for RD treatment using strategies mainly aimed at the rescue and replacement of photoreceptors and RPE. The sources of stem/progenitor cells are classified into two broad categories in this review, which are (1) ocular-derived progenitor cells, such as retinal progenitor cells, and (2) non-ocular-derived stem cells, including embryonic stem cells, induced pluripotent stem cells, and mesenchymal stromal cells. Here, we discuss in detail the progress in the study of four predominant stem/progenitor cell types used in animal models of RD. A short overview of clinical trials involving the stem/progenitor cells is also presented. Currently, stem/progenitor cell therapies for RD still have some drawbacks such as inhibited proliferation and/or differentiation in vitro (with the exception of the RPE) and limited long-term survival and function of grafts in vivo. Despite these challenges, stem/progenitor cells represent the most promising strategy for RD treatment in the near future.

PMID: 28486987
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان