استخوان زایی و بازآرایی استخوان: فوکوس روی فاکتورهای رشد و پپتیدهای زیست فعال

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

استخوان یکی از بافت های به وفور پیوند شونده است. سال هاست که ارتباط تنگاتنگ بین ساختار و عملکرد فیزیولوژیک استخوان و زیست شناسی سلول های بنیادی مشخص شده است. استخوان به عنوان خانه ای برای سیستم های بخوبی شناخته شده از سلول های بنیادی مزانشیمی بعد از تولد در نظر گرفته شده است. این سلول های بنیادی مزانشیمی موجود در استخوان طیف وسیعی از فاکتورهای رشد(GF) و سیتوکین ها را برای حمایت از رشد سلول بدنبال آسیب ارائه می دهند. این فاکتورهای رشد شامل گروهی از پروتئین ها و پپتیدهای تولید شده بوسیله سلول های مختلف هستند که تنظیم کننده های عملکردهای مهم سلولی مانند تقسیم، مهاجرت و تمایز هستند. پیام رسانی فاکتورهای رشد، تشکیل و تکوین متراکم شدن سلول های بنیادی مزانشیمی را کنترل می کند و نقش حیاتی را در تنظیم استخوان زایی، غضروف زایی و هموستازی استخوانی/معدنی بازی می کند. بنابراین، ترکیب سلول های بنیادی مزانشیمی و فاکتورهای رشد انتظارات زیادی را در پزشکی بازساختی و بویژه کاربرد در ترمیم استخوان دریافت کرده است. مشخص شده است که انتقال فاکتورهای رشد برون زا به شکستگی استخوانی جوش نخورنده، نتایج بهبودی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. در این جا ما اطلاعات بروز شده ای را در مورد مهندسی بافت استخوان با فوکوس ویژه روی مشخصه های فاکتورهای رشد و کاربرد آن ها در عملکردهای سلولی و بهبودی بافت ارائه می دهیم. علاوه بر این، ارتباط بین فاکتورهای رشد و ریز محیط استخوانی و عملکردهای مکانیکی آن ها بحث می شود.

Biofactors. 2019 Dec 19. doi: 10.1002/biof.1598. [Epub ahead of print]

Osteogenesis and bone remodeling: A focus on growth factors and bioactive peptides.

Toosi S1,2, Behravan J1,3.

Abstract

Bone is one of the most frequently transplanted tissues. The bone structure and its physiological function and stem cells biology were known to be closely related to each other for many years. Bone is considered a home to the well-known systems of postnatal mesenchymal stem cells (MSCs). These bone resident MSCs provide a range of growth factors (GF) and cytokines to support cell growth following injury. These GFs include a group of proteins and peptides produced by different cells which are regulators of important cell functions such as division, migration, and differentiation. GF signaling controls the formation and development of the MSCs condensation and plays a critical role in regulating osteogenesis, chondrogenesis, and bone/mineral homeostasis. Thus, a combination of both MSCs and GFs receives high expectations in regenerative medicine, particularly in bone repair applications. It is known that the delivery of exogenous GFs to the non-union bone fracture site remarkably improves healing results. Here we present updated information on bone tissue engineering with a specific focus on GF characteristics and their application in cellular functions and tissue healing. Moreover, the interrelation of GFs with the damaged bone microenvironment and their mechanistic functions are discussed.

PMID: 31854489
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان