مقایسه اثرات تعدیل کننده ایمنی بچ های سلول های بنیادی مزانشیمی منفرد در مقابل محصولات سلول های بنیادی مزانشیمی غنی شده

تاریخ انتشار: جمعه 20 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

بیماری پیوند علیه میزبان شدید( GVHD) و مقاوم به کورتیکواستروئیدها یک دلیل اصلی غیر عود کننده مرگ و میرها بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن(all0-HSCT) است. یکی از امیدوار کننده ترین گزینه های درمانی استفاده از محصولات پزشکی درمانی پیشرفته مبتنی بر توانایی تعدیل کنندگی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) است. پروتکل های کاربرد سلول های بنیادی مزانشیمی در بسیاری از پارامترها از جمله منبع سلول بنیادی مزانشیمی، دوز، تعداد دوزها یا راه آماده سازی محصول پزشکی متفاوت هستند. این فرایند بدلیل نیاز به نیروی کار زیاد و فرایند های ساخت گران قیمت و تنوع پذیری بسته به بسته با محدودیت همراه است. در مطالعه ما، ما اثرات تعدیل کنندگی ایمنی بچ های مختلف سلول های بنیادی مزانشیمی در برابر سلول های بنیادی مزانشیمی غنی شده، بویژه اثر گذاری روی تکثیر لنفوسیتی، فعالیت متابولیکی و بیان مارکرهای فعال سازی روی سلول های T را مقایسه کردیم. هدف ما تعیین این امر بود که آیا این اثر به ناهمگونی اهدا کننده به اهدا کننده بستگی دارد یا خیر و آیا غنی سازی سلول های بنیادی مزانشیمی می تواند توانایی تعدیل کنندگی ایمنی را افزایش دهد یا خیر. همه بچ های تست شده یک اثر تعدیل کنندگی ایمنی بدون تفاوت معنادار بین گروه ها را نشان دادند. مطالعه ما نشان می دهد که پتانسیل سرکوب کنندگی ایمنی در بج های منفرد و محصولات غنی شده قابل مقایسه بودند و استفاده از محصولات جدای از اهدا کننده های مفرد برای درمان GVHD مقاوم به کورتیکواستروئیدها مناسب است.

Cell Tissue Bank. 2019 Dec 20. doi: 10.1007/s10561-019-09805-3. [Epub ahead of print]

Comparison of the immunomodulatory effect of single MSC batches versus pooled MSC products.

Hejretová L1,2, Čedíková M3, Dolejšová M3, Vlas T4, Jindra P1, Lysák D1, Holubová M5,6.

Abstract

Severe corticosteroid-refractory graft-versus-host-disease (GVHD) is a major non-relapse cause of mortality and morbidity after an allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT). One of the most promising treatment options is using advanced therapy medicinal products based on mesenchymal stem cells (MSCs) immunomodulation ability. The protocols of MSC application differ in many parameters including a source of MSC, a dose, a number of doses or way of preparation of the medicinal product. The process is limited by the need for laborious and expensive manufacturing processes fraught with batch-to-batch variability. In our study, we compared the immunomodulatory effects of different MSC batches versus pooled MSC, specifically the influence on lymphocyte proliferation, the metabolic activity, and the expression of activation markers on T cells. Our goal was to determine whether the effect depends on donor-to-donor heterogeneity and if pooling of MSCs could increase their immunomodulatory ability. All tested batches showed an immunomodulatory effect, with no significant differences between the groups. Our study suggests that immunosuppressive potential is comparable in single batches and pooled products, and the use of products got from individual donors is suitable to treat corticosteroid-refractory GVHD.

PMID: 31863261
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان