نقش سلول های بنیادی مزانشیمی در فیبروز ریوی القا شده با پرتو درمانی

تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

پرتو درمانی یکی از مهم ترین مدالیته های درمانی برای تومورهای قفسه سینه است. برخلاف پیشرفت های قابل توجه در تکنیک های پرتو درمانی، آسیب ریوی ناشی از پرتو(RILI) هنوز در نزدیک به 30 درصد بیمارانی که متحمل پرتو درمانی قفسه سینه می شوند رخ می دهد و بنابراین به صورت یک مشکل محدود کننده دوز باقی مانده است. آسیب ریوی ناشی از پرتو یک مشکب ریوی به طور بالقوه کشنده پرتو درمانی استکه دو مرحله اصلی دارد: مرحله حاد که به عنوان پنومونی پرتویی مشخص می شود و مرحله دیرتر که به عنوان فیبروز ریوی القا شده با پرتو مشخص می شود. بیمارانی که به فیبروز ریوی دچار می شود دارای کیفیت زندگی کاهش یافته با عملکرد نامناسب پیشرونده و برگشت ناپذیر اندام هستند. در حال حاضر، موثرترین مداخله درمانی فیبروز ریوی پیوند ریه است اما فقدان ریه های در دسترس و مشکلات مربوط به پیوند شدیدا موفقیت این رویکرد را محدود می کند. طی چند دهه گذشته، پیشرفت هایی در استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) برای ترمیم و بازسازی بافت ریوی گزارش شده است. سلول های بنیادی مزانشیمی نه تنها سلول های اپی تلیالی ریوی آسیب دیده را جایگزین می کند بلکه ترمیم بافت ریوی را نیز از طریق ترشح فاکتورهای ضد التهابی و ضد فیبروزی افزایش می دهند. در این جا، ما مروری اجمالی بر درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی برای فیبروز ریوی ناشی از پرتو ارائه می دهیم و به طور ویژه روی مکانیسم های مولکولی دخیل فوکوس می کنیم و آخرین مطالعات پیش درمانگاهی و بالینی که در این زمینه انجام شده اند را توصیف می کنیم.

Int J Mol Sci. 2019 Aug; 20(16): 3876.

Published online 2019 Aug 8. doi: 10.3390/ijms20163876

PMCID: PMC6719901

The Role of Mesenchymal Stem Cells in Radiation-Induced Lung Fibrosis

Michele Zanoni,* Michela Cortesi, Alice Zamagni, and Anna Tesei*

Abstract

Radiation therapy is one of the most important treatment modalities for thoracic tumors. Despite significant advances in radiation techniques, radiation-induced lung injury (RILI) still occurs in up to 30% of patients undergoing thoracic radiotherapy, and therefore remains the main dose-limiting obstacle. RILI is a potentially lethal clinical complication of radiotherapy that has 2 main stages: an acute stage defined as radiation pneumonitis, and a late stage defined as radiation-induced lung fibrosis. Patients who develop lung fibrosis have a reduced quality of life with progressive and irreversible organ malfunction. Currently, the most effective intervention for the treatment of lung fibrosis is lung transplantation, but the lack of available lungs and transplantation-related complications severely limits the success of this procedure. Over the last few decades, advances have been reported in the use of mesenchymal stem cells (MSCs) for lung tissue repair and regeneration. MSCs not only replace damaged lung epithelial cells but also promote tissue repair through the secretion of anti-inflammatory and anti-fibrotic factors. Here, we present an overview of MSC-based therapy for radiation-induced lung fibrosis, focusing in particular on the molecular mechanisms involved and describing the most recent preclinical and clinical studies carried out in the field.

PMID: 31398940
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان