سلول های بنیادی مزانشیمی برای اختلالات التهابی مجاری هوایی: امیدواری ها و چالش ها

تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

مشخصه های بازسازی کنندگی و تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) آن ها را برای درمان بسیاری از بیماری ها جذاب می سازد. اگرچه آن ها در مطالعات پیش درمانگاهی اثرات تعدیل کنندگی ایمنی و پاراکرین در اختلالات التهابی مجاری هوایی و سایر بیماری های ریوی امیدوار کننده نشان دهنده است، هنوز هم قبل از این که سلول های بنیادی مزانشیمی بتوانند به طور بی خطر، موثر و روتین در بالین استفاده شوند، برخی از چالش ها باقی مانده است. درک خوب نقش ها و مکانیسم های اثر تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی می تواند برای استفاده از درمان های بالینی مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی سودمند باشد. در این مطالعه ما امیدواری ها و چالش های کارآزمایی های پیش درمانگاهی و بالینی سلول درمانی های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی را با هدف درک بهتر نقش سلول های بنیادی مزانشیمی در تلاش برای درمان اختلالات التهابی مجاری هوایی خلاصه می کنیم.

Biosci Rep. 2019 Jan 31; 39(1): BSR20182160.

Mesenchymal stem cells for inflammatory airway disorders: promises and challenges

Xing-Liang Fan,1 Zhao Zhang,2,3 Chui Yan Ma,3 and Qing-Ling Fu1

Abstract

The regenerative and immunomodulatory characteristics of mesenchymal stem cells (MSCs) make them attractive in the treatment of many diseases. Although they have shown promising preclinical studies of immunomodulation and paracrine effects in inflammatory airway disorders and other lung diseases, there are still challenges that have to be overcome before MSCs can be safely, effectively, and routinely applied in the clinical setting. A good understanding of the roles and mechanisms of the MSC immunomodulatory effects will benefit the application of MSC-based clinical therapy. In this review, we summarize the promises and challenges of the preclinical and clinical trials of MSC therapies, aiming to better understand the role that MSCs play in attempt to treat inflammatory airway disorders.

PMID: 30610158
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان