چسبندگی افتراقی و فعالیت فیبروینولیزیک سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان، جفت و ژله وارتون کشت شده در هیدروژل فیبرینی

تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی جداسازی شده از بافت های مختلف باید مارکرهای مربوطه یکسانی را به اشتراک بگذارند و دارای قابلیت تمایز به رده های مزودرمی باشند. با این حال، رفتار آن ها در ریز محیط های اختصاصی متنوع است. در این جا، چسبندگی و فعالیت فیبرینولیتیک سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت، مغز استخوان و ژله وارتون در هیدروژل های فیبرینی تهیه شده با پلاسمای خون غیر خالص ارزیابی شد و با کشت های دو بعدی مقایسه گردید. برخلاف منبع، سلول های بنیادی مزانشیمی که از طریق فوکال ادهیژن ها(چسبندگی های کانونی) چسبیدند برای وینکولین و اینتگرین αV در شرایط دو بعدی مثبت بودند و این در حالی بود که فوکال ادهیژن ها در هیدروژل های فیبرینی قابل تشخیص نبودند. علاوه بر این، برخی سلول ها نمی توانند گسترده شوند و به صورت گرد باقی می مانند. نسبت فنوتیپ های کشیده و گرد متنوع بود و سلول های بنیادی مزانشیمی جفتی پایین ترین درصد سلول های کشیده شده (تقریبا 10 درصد) را دارا بودند. سلول های بنیادی مزانشیمی فیبرین را در نرخ های مختلفی تخریب کردند و سلول های بنیادی مزانشیمی جفتی قوی ترین فعالیت فیبرینولیتیک را دارا بودند که اصولا از طریق محور پلاسمینوژن-پلاسمین بدست آمد. این یافته ها ممکن است کاربردهای بالینی در مهندسی بافت و درمان زخم داشته باشند.

J Tissue Eng. 2019 Jan-Dec; 10: 2041731419840622.

Published online 2019 Apr 11. doi: 10.1177/2041731419840622

PMCID: PMC6460889

Differential adhesion and fibrinolytic activity of mesenchymal stem cells from human bone marrow, placenta, and Wharton’s jelly cultured in a fibrin hydrogel

Casandra P Chaires-Rosas,1 Xóchitl Ambriz,2 Juan J Montesinos,3 Beatriz Hernández-Téllez,1 Gabriela Piñón-Zárate,1 Miguel Herrera-Enríquez,1 Érika Hernández-Estévez,3 Javier R Ambrosio,2 and Andrés Castell-Rodríguez1

Abstract

Mesenchymal stem cells isolated from different tissues should share associated markers and the capability to differentiate to mesodermal lineages. However, their behavior varies in specific microenvironments. Herein, adhesion and fibrinolytic activity of mesenchymal stem cells from placenta, bone marrow, and Wharton’s jelly were evaluated in fibrin hydrogels prepared with nonpurified blood plasma and compared with two-dimensional cultures. Despite the source, mesenchymal stem cells adhered through focal adhesions positive for vinculin and integrin αV in two dimensions, while focal adhesions could not be detected in fibrin hydrogels. Moreover, some cells could not spread and stay rounded. The proportions of elongated and round phenotypes varied, with placenta mesenchymal stem cells having the lowest percentage of elongated cells (~10%). Mesenchymal stem cells degraded fibrin at distinct rates, and placenta mesenchymal stem cells had the strongest fibrinolytic activity, which was achieved principally through the plasminogen–plasmin axis. These findings might have clinical implications in tissue engineering and wound healing therapy.

PMID: 31007888
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان