استراتژی های موجود برای تقویت عملکرد سلول های بنیادی چربی: یک بروز رسانی

تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان یک ابزار درمانی امیدوار کننده انواع اختلالات التهابی را هدف قرار می دهند و به دلیل ویژگی های قابل توجه متعددشان مانند عملکرد تعدیل کنندگی ایمنی برتر و ظرفیت بازسازی کنندگی بافتی ظهور کرده اند. اگرچه مغز استخوان(BM) یک منبع غالب برای سلول های بنیادی مزانشیمی بالغ است، شواهد رو به افزایش نشان می دهد که سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی(ASCs) که به آسانی و با یک نرخ محصول نسبتا بالا بدست می آیند دارای مزیت های درمانی بالقوه ای هستند که قابل مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) هستند. برخلاف مزایای قابل توجه این سلول ها در مطاعلات پیش بالینی، کارایی عملکرد سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به صورت چالش برانگیز باقی مانده است که به این دلیل است که کارآزمایی های بالینی با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اغلب منجر به نتایج راضی کننده نشده است. برای فائق آمدن بر این چالش، محققین استراتژی های متعددی را برای تولید سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی ورای سلول های طبیعی ایجاد کرده اند که شامل 1) پیش شرط کردن این سلول ها با محرک های متنوع از جمله عوامل التهابی 2) دستکاری ژنتیکی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی 3) مدیفیکاسیون شرایط کشت با تشکیل تجمعات سه بعدی و کشت هیپوکسی است. هم چنین، اگزوزوم ها و سایر وزیکول های خارج سلولی ترشح شده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی می تواند به طور مستقیم برای شبیه سازی اثرات سودمند این سلول ها استفاده شود. این مطالعه مروری استراتژی های موجود برای بهبود ویژگی هی درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی را برای کاربرد بالینی موفقیت آمیز خلاصه می کند.

Int J Mol Sci. 2019 Aug; 20(15): 3827.

Published online 2019 Aug 5. doi: 10.3390/ijms20153827

PMCID: PMC6696067

Current Strategies to Enhance Adipose Stem Cell Function: An Update

Yoojin Seo,1,2,† Tae-Hoon Shin,3,† and Hyung-Sik Kim1,2,*

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) emerged as a promising therapeutic tool targeting a variety of inflammatory disorders due to their multiple remarkable properties, such as superior immunomodulatory function and tissue-regenerative capacity. Although bone marrow (BM) is a dominant source for adult MSCs, increasing evidence suggests that adipose tissue-derived stem cells (ASCs), which can be easily obtained at a relatively high yield, have potent therapeutic advantages comparable with BM-MSCs. Despite its outstanding benefits in pre-clinical settings, the practical efficacy of ASCs remains controversial since clinical trials with ASC application often resulted in unsatisfactory outcomes. To overcome this challenge, scientists established several strategies to generate highly functional ASCs beyond the naïve cells, including (1) pre-conditioning of ASCs with various stimulants such as inflammatory agents, (2) genetic manipulation of ASCs and (3) modification of culture conditions with three-dimensional (3D) aggregate formation and hypoxic culture. Also, exosomes and other extracellular vesicles secreted from ASCs can be applied directly to recapitulate the beneficial performance of ASCs. This review summarizes the current strategies to improve the therapeutic features of ASCs for successful clinical implementation.

PMID: 31387282
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان