سلول های بنیادی مزانشیمی و سرطان: چالش ها و فرصت های بالینی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی پتانسیل درمانی عمیقی را برای درمان بیماری های انسانی متنوع از جمله سرطان نشان می دهند. در بین انواع سلول که می توانند برای این هدف استفاده شوند، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان منبع امیدوار کننده سلول های بنیادی در درمان های شخصی مبتنی بر سلول مورد توجه قرار گرفته اند. ویژگی ذاتی گرایش به تومور سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند برای هدف قرار دادن سلول های سرطان استفاده می شوند. اگرچه اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی روی پیشرفت تومورها ناشناخته باقی مانده است، آن ها به عنوان عوامل ضد سرطانی هدفمند که می توانند رشد تومور را از طریق بلوک کردن فرایندهای مختلف تومور مهار کنند، به صورت ژنتیکی تغییر یافته یا مهندسی شده اند. علاوه بر این، برهمکنش نزدیکی بین سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) وجود دارد. سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند رشد سلول های بنیادی سرطانی را از طریق مکانیسم های پاراکرین تنظیم کنند. این مطالعه در صدد فوکوس روی اطلاعات موجود در مورد درمان های توموری مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی، فرصت ها و چالش ها و هم چندین چشم اندازها در مورد کاربردهای بالینی بیشتر آن ها است.

Biomed Res Int. 2019; 2019: 2820853.

Published online 2019 May 8. doi: 10.1155/2019/2820853

Mesenchymal Stem Cells and Cancer: Clinical Challenges and Opportunities

Weiping Lin, 1 , 2 Linfeng Huang, 1 Ying Li, 1 Bin Fang, 1 Gang Li, 2 , 3 Leilei Chen, 1 and Liangliang Xu 1 , 4

Abstract

Stem cell-based therapies exhibit profound therapeutic potential for treating various human diseases, including cancer. Among the cell types that can be used for this purpose, mesenchymal stem cells (MSCs) are considered as promising source of stem cells in personalized cell-based therapies. The inherent tumor-tropic property of MSCs can be used to target cancer cells. Although the impacts of MSCs on tumor progression remain elusive, they have been genetically modified or engineered as targeted anticancer agents which could inhibit tumor growth by blocking different processes of tumor. In addition, there are close interactions between MSCs and cancer stem cells (CSCs). MSCs can regulate the growth of CSCs through paracrine mechanisms. This review aims to focus on the current knowledge about MSCs-based tumor therapies, the opportunities and challenges, as well as the prospective of its further clinical implications.

PMID: 31205939
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان