بازبرنامه ریزی سلول های اپی تلیالی کلیوی مشتق از ادرار به iPSCs با استفاده از srRNA و تمایز به کاردیومیوسیت های ضربان دار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از سلول های سوماتیک بیماران و بدنبال آن تمایز آن ها انواع سلول های مطلوب، امکانات زیادی را در زمینه پزشکی بازساختی و مهندسی بافت باز می کند. کاردیومیوسیت های بالغ ظرفیت خودنوزایی محدودی دارند؛ بنابراین، تولید کاردیومیوسیت های بالغ کارآمد، بی خطر و از نظر بالینی قابل کاربرد، هدف اصلی درمان میوکاردیوم آسیب دیده است. در این مطالعه، سلول های iPSCs با موفقیت از سلول های اپی تلیالی کلیوی مشتق از ادرار و از طریق استفاده از RNA خود همانندسازی کننده(srRNA) تولید شدند. بیان مارکرهای پرتوانی و تمایز سه رده ای درون تنی و برون تنی نشان داده شد. علاوه بر این، iPSCs حاصل حاوی هیچ srRNA باقی مانده ای نبودند و آنالیزهای کاریوتیپ هیچ ناهنجاری قابل تشخیصی را نشان نداد. تمایز قلبی این iPSCs  بعد از 10 روز منجر به کاردیومیوسیت های منقبض شونده اتولوگ شد. ما پیش بینی می کنیم که استفاده از ادرار به عنوان منبع سلولی غیر تهاجمی برای بدست آوردن سلول های بیمار و استفاده از srRNA برای بازبرنامه ریزی به iPSCs به میزان زیادی تولید آینده کاردیومیوسیت های قابل کاربرد در بالین و سایر انواع سلول ها را بهبود می بخشد. این می تواند اجازه بازسازی بافت بوسیله تولید مقادیر کافی سلول های اتولوگ بدون خطر رد ایمنی را بدهد.

Mol Ther Nucleic Acids. 2019 Sep 6; 17: 907–921.

Published online 2019 Jul 31. doi: 10.1016/j.omtn.2019.07.016

PMCID: PMC6723182

Reprogramming of Urine-Derived Renal Epithelial Cells into iPSCs Using srRNA and Consecutive Differentiation into Beating Cardiomyocytes

Heidrun Steinle,1,4 Marbod Weber,1,4 Andreas Behring,1 Ulrike Mau-Holzmann,2 Christiane von Ohle,3 Aron-Frederik Popov,1 Christian Schlensak,1 Hans Peter Wendel,1 and Meltem Avci-Adali1,

Abstract

The generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) from patient’s somatic cells and the subsequent differentiation into desired cell types opens up numerous possibilities in regenerative medicine and tissue engineering. Adult cardiomyocytes have limited self-renewal capacity; thus, the efficient, safe, and clinically applicable generation of autologous cardiomyocytes is of great interest for the treatment of damaged myocardium. In this study, footprint-free iPSCs were successfully generated from urine-derived renal epithelial cells through a single application of self-replicating RNA (srRNA). The expression of pluripotency markers and the in vitro as well as in vivo trilineage differentiation were demonstrated. Furthermore, the resulting iPSCs contained no residual srRNA, and the karyotyping analysis demonstrated no detectable anomalies. The cardiac differentiation of these iPSCs resulted in autologous contracting cardiomyocytes after 10 days. We anticipate that the use of urine as a non-invasive cell source to obtain patient cells and the use of srRNA for reprogramming into iPSCs will greatly improve the future production of clinically applicable cardiomyocytes and other cell types. This could allow the regeneration of tissues by generating sufficient quantities of autologous cells without the risk of immune rejection.

PMID: 31476669
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان