سلول های بنیادی بالغ برای بازسازی و ترمیم استخوان

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

بازسازی شکستگی های استخوانی ناشی از تروما، استئوپورز یا تومور مشکل اصلی در جامعه مسن ما محسوب می شود. بازسازی استخوان یکی از موضوعات اصلی نگرانی ها در پزشکی بازساختی است. در سال های اخیر، سلول های بنیادی با توجه به قابلیت های خودنوزایی و تمایزی شان در پزشکی بازساختی بکار برده شده اند و نتایج جذابی داشته اند. علاوه بر این، سلول های بنیادی قادر به ترشح مولکول های زیست فعال هستند و رفتار سایر سلول ها را در بافت های میزبان مختلف تنظیم می کنند. فرایندهای بازسازی استخوانی ممکن است زمانی که از سلول های بنیادی استفاده شود به طور موثر و سریعی بهبود یابند. برای این هدف، سلول های بنیادی اغلب با استفاده از زیست مواد/داربست و فاکتورهای رشد برای تسریع بهبودی استخوان در جایگاه شکستگی استفاده می شوند. به طور خلاصه، این مطالعه مروری ساختار استخوانی و تمایز استخوانی سلول های بنیادی را توصیف خواهد کرد. علاوه بر این، نقش سلول های بنیادی مزانشیمی برای ترمیم/بازسازی مجدد استخوان در مهندسی بافت  و پیشرفت های اخیر آن ها در کاربردهای بالینی بحث خواهد شد.

Front Cell Dev Biol. 2019; 7: 268.

Published online 2019 Nov 12. doi: 10.3389/fcell.2019.00268

PMCID: PMC6863062

Adult Stem Cells for Bone Regeneration and Repair

Maria Rosa Iaquinta,1,† Elisa Mazzoni,1,† Ilaria Bononi,1 John Charles Rotondo,1 Chiara Mazziotta,1 Monica Montesi,2 Simone Sprio,2 Anna Tampieri,2 Mauro Tognon,1,* and Fernanda Martini1,*

Abstract

The regeneration of bone fractures, resulting from trauma, osteoporosis or tumors, is a major problem in our super-aging society. Bone regeneration is one of the main topics of concern in regenerative medicine. In recent years, stem cells have been employed in regenerative medicine with interesting results due to their self-renewal and differentiation capacity. Moreover, stem cells are able to secrete bioactive molecules and regulate the behavior of other cells in different host tissues. Bone regeneration process may improve effectively and rapidly when stem cells are used. To this purpose, stem cells are often employed with biomaterials/scaffolds and growth factors to accelerate bone healing at the fracture site. Briefly, this review will describe bone structure and the osteogenic differentiation of stem cells. In addition, the role of mesenchymal stem cells for bone repair/regrowth in the tissue engineering field and their recent progress in clinical applications will be discussed.

PMID: 31799249
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان