پژوهش و درمان با سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs): ملاحظات اجتماعی، قانونی و اخلاقی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) می توانند به طور نامحدود در محیط کشت خودنوزایی کنند و به همه انواع سلول های تخصص یافته از جمله گامت ها تمایز می یابند. سلول های iPS به طور طبیعی وجود ندارند و در عوض به صورت القایی یا بازبرنامه ریزی شده با استفاده از بیان هم زمان و اکتوپیک فاکتورهای پرتوانی خاص از سلول های سوماتیک تولید می شوند. از آن جایی که آن ها می توانند از هر فرد سالم یا بیماری تولید شوند، منبع ارزشمندی برای پزشکی بازساختی و جایگزینی بافت های آسیب دیده یا بیمار محسوب می شوند. علاوه بر این، فناوری بازبرنامه ریزی ابزار قوی را برای مطالعه مکانیسم های تعیین سرنوشت سلولی و مدل سازی بیماری های انسانی ارائه داده اند و به موجب آن به طور قابل توجهی امکان 1) کشف داروهای جدید در فرمت های غربالگری 2) درمان بیماری های تهدید کننده حیات از طریق استراتژی های مبتنی بر سلول درمانی را فراهم کرده اند. با این حال، زمانی که هدف استفاده از پتانسیل کامل iPSCs برای به حداقل رساندن سوء استفاده ها یا استفاده های غیر قانونی است، موانع قانونی و اخلاقی متنوعی بوجود می آید. در این مطالعه ما نگرانی های زیست اخلاقی، قانونی و اجتماعی مربوط به تحقیق و پژوهش با استفاده از iPSCs را مورد بحث قرار می دهیم. علاوه براین، ما سوالات کلیدی و پیشنهادات برای محققین سلول های بنیادی، مقامات قانونی و فعالان اجتماعی که در این زمینه پژوهش و کار می کنند را ارائه می دهیم.

Stem Cell Res Ther. 2019; 10: 341.

Published online 2019 Nov 21. doi: 10.1186/s13287-019-1455-y

PMCID: PMC6873767

Research and therapy with induced pluripotent stem cells (iPSCs): social, legal, and ethical considerations

Sharif Moradi, 1,2 Hamid Mahdizadeh,1 Tomo Šarić,3 Johnny Kim,4 Javad Harati,5 Hosein Shahsavarani,5,6 Boris Greber,7 and Joseph B. Moore, IV8,9

Abstract

Induced pluripotent stem cells (iPSCs) can self-renew indefinitely in culture and differentiate into all specialized cell types including gametes. iPSCs do not exist naturally and are instead generated (“induced” or “reprogrammed”) in culture from somatic cells through ectopic co-expression of defined pluripotency factors. Since they can be generated from any healthy person or patient, iPSCs are considered as a valuable resource for regenerative medicine to replace diseased or damaged tissues. In addition, reprogramming technology has provided a powerful tool to study mechanisms of cell fate decisions and to model human diseases, thereby substantially potentiating the possibility to (i) discover new drugs in screening formats and (ii) treat life-threatening diseases through cell therapy-based strategies. However, various legal and ethical barriers arise when aiming to exploit the full potential of iPSCs to minimize abuse or unauthorized utilization. In this review, we discuss bioethical, legal, and societal concerns associated with research and therapy using iPSCs. Furthermore, we present key questions and suggestions for stem cell scientists, legal authorities, and social activists investigating and working in this field.

PMID: 31753034
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان