مهندسی بافت پوست: بهبودی زخم مبتنی بر استراتژی های درمانی مبتنی بر سلول های بنیادی

تاریخ انتشار: جمعه 27 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

بهبودی طبیعی زخم یک فرایند دینامیک و پیچیده چند فازی شامل برهمکنش های هماهنگ شده بین فاکتورهای رشد، سیتوکین ها، شیموکین ها و سلول های متنوع است. هر نارسایی در این فازها ممکن است منجر به مزمن شدن شدن زهم و تشکیل اسکارهای غیر طبیعی شود. زخم های مزمن کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا آن ها نیازمند درمان های مکرر و هزینه های پزشکی قابل توجه هستند. بنابراین، تلاش های زیادی روی ایجاد رویکردهای درمانی جدید برای درمان ها زخم ها فوکوس کرده است. استراتژی های درمانی مبتنی بر سلول های بنیادی برای درمان این زخم ها پیشنهاد شده اند. آن ها پتانسیل قابل توجهی را برای بهبود نرخ و کیفیت بهبودی و بازسازی زخم پوست نشان داده اند. با این حال، چالش های زیادی برای استفاده از سلول های بنیادی در بازسازی پوست وجود دارد. در این مطالعه مروری، ما برخی از مجموعه داده های منتشر شده در مورد استفاده از سلول های بنیادی جنینی، سلول های بنیادی پرتوان القایی و سلول های بنیادی بالغ در بهبودی زخم را ارائه می کنیم. علاوه بر این، ما زاویه های مختلفی را بحث خواهیم کرد که به موجب آن این سلول ها می توانند در ویژگی های منحصربفرد مشارکت کنند و موانع موجود را نشان دهند.

Stem Cell Res Ther. 2019; 10: 111.

Published online 2019 Mar 29. doi: 10.1186/s13287-019-1212-2

PMCID: PMC6440165

Skin tissue engineering: wound healing based on stem-cell-based therapeutic strategies

Azar Nourian Dehkordi,#1 Fatemeh Mirahmadi Babaheydari,#2 Mohammad Chehelgerdi, 3 and Shiva Raeisi Dehkordi4

Abstract

Normal wound healing is a dynamic and complex multiple phase process involving coordinated interactions between growth factors, cytokines, chemokines, and various cells. Any failure in these phases may lead wounds to become chronic and have abnormal scar formation. Chronic wounds affect patients’ quality of life, since they require repetitive treatments and incur considerable medical costs. Thus, much effort has been focused on developing novel therapeutic approaches for wound treatment. Stem-cell-based therapeutic strategies have been proposed to treat these wounds. They have shown considerable potential for improving the rate and quality of wound healing and regenerating the skin. However, there are many challenges for using stem cells in skin regeneration. In this review, we present some sets of the data published on using embryonic stem cells, induced pluripotent stem cells, and adult stem cells in healing wounds. Additionally, we will discuss the different angles whereby these cells can contribute to their unique features and show the current drawbacks.

PMID: 30922387
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان