نقش های میکروRNAها در تثبیت و تعدیل پتانسیل سلول های بنیادی

تاریخ انتشار: جمعه 27 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

تکوین جنینی اولیه در پستانداران از لقاح تا لانه گزینی می تواند به عنوان فرایندی در نظر گرفته شده است که در آن ها سلول های بنیادی بین خودنوزایی و تمایز جابجا می شوند.  طی این فرایند، سرنوشت سلول های بنیادی در جنین ها به تدریج از وضعیت همه توانی از طریق جدا شدن رده های جنینی و خارج جنینی به پیش سازهای تعریف شده از نظر مولکولی و سلولی تخصصی می شوند. اغلب سلول های بنیادی با پتانسیل های مختلف در شرایط درون تنی می توانند در شرایط برون تنی آماده سازی شده و توانایی های تمایزی شان را شبیه سازی کنند. تنظیمات پیچیده و هماهنگ مانند بازبرنامه ریزی اپی ژنتیکی، پاک سازی RNA مادری، تغییرات زمینه ای رونویسی و کاربردی و هم چنین انتقال سیگنال برای تکوین مناسب جنین های اولیه مورد نیاز است. مطالعات زیادی نشان می دهد که RNAهای غیر کد کننده وابسته به Dicer شامل میکروRNAها(miRNAs) و RNAهای مداخله گر کوچک اندوژن (endo-siRNAs) در این تنظیمات دخیل هستند و بنابراین ویژگی های زیستی سلول های بنیادی را در شرایط درون تنی و برون تنی را تعدیل می کنند. نشان دادن نقش های این RNAهای غیر کد کننده به ما تصویر کامل تری از تکوین جنینی پستانداران ارائه می دهد و ما را قادر به تعدیل پتانسیل سلول های بنیادی می سازد. در این مطالعه، ما نقش های miRNAها را در تنظیم حفظ و پتانسیل سرنوشت سلولی سلول های بنیادی در جنین های اولیه موشی و انسانی بحث خواهیم کرد.

Int J Mol Sci. 2019 Aug; 20(15): 3643.

Published online 2019 Jul 25. doi: 10.3390/ijms20153643

PMCID: PMC6696000

Roles of MicroRNAs in Establishing and Modulating Stem Cell Potential

Zhenwu Zhang, Lili Zhuang, and Chao-Po Lin*

Author information Article notes Copyright and License information Disclaimer

Go to:

Abstract

Early embryonic development in mammals, from fertilization to implantation, can be viewed as a process in which stem cells alternate between self-renewal and differentiation. During this process, the fates of stem cells in embryos are gradually specified, from the totipotent state, through the segregation of embryonic and extraembryonic lineages, to the molecular and cellular defined progenitors. Most of those stem cells with different potencies in vivo can be propagated in vitro and recapitulate their differentiation abilities. Complex and coordinated regulations, such as epigenetic reprogramming, maternal RNA clearance, transcriptional and translational landscape changes, as well as the signal transduction, are required for the proper development of early embryos. Accumulated studies suggest that Dicer-dependent noncoding RNAs, including microRNAs (miRNAs) and endogenous small-interfering RNAs (endo-siRNAs), are involved in those regulations and therefore modulate biological properties of stem cells in vitro and in vivo. Elucidating roles of these noncoding RNAs will give us a more comprehensive picture of mammalian embryonic development and enable us to modulate stem cell potencies. In this review, we will discuss roles of miRNAs in regulating the maintenance and cell fate potential of stem cells in/from mouse and human early embryos.

PMID: 31349654
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان