شرایط مشخص برای آماده سازی و دستکاری سلول های بنیادی جنینی موشی

تاریخ انتشار: جمعه 27 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

قدرت سلول های بنیادی جنینی موشی(ESCs) برای کلونی زایی جنین در حال تکوین، تحقیقات ژنتیک تکوینی و سلول های بنیادی پستانداران را منقلب کرده است. این قدرت آسیب پذیر است، با این حال، در مورد محیط کشت سلول، نقصان در آن می تواند منجر به ناهمگونی سلولی، فنوتیپ های سازشی، انحرافات اپی ژنتیکی و ناهنجاری های ژنتیکی شود. در این جا، ما روش شناسی های دقیقی را برای تولید، آماده سازی، مدیفیکاسیون های ژنتیکی و تمایز اولیه سلول های بنیادی جنینی در محیط 2i و 2i+LIF بدون سروم یا جایگزین های سرومی تعریف نشده ارائه می دهیم. با دقت و کمال اجرا ، این روشها تنوع و انحراف را به حداقل می رسانند ، در نتیجه باعث افزایش کارایی ، تکرارپذیری و اعتبار بیولوژیکی آزمایش سلول های ES می شوند.

Development. 2019 Mar 15; 146(6): dev173146.

Published online 2019 Mar 26. doi: 10.1242/dev.173146

PMCID: PMC6451320

Defined conditions for propagation and manipulation of mouse embryonic stem cells

Carla Mulas,1,* Tüzer Kalkan,1 Ferdinand von Meyenn,2 Harry G. Leitch,3,4 Jennifer Nichols,1,5 and Austin Smith1,6,*

ABSTRACT

The power of mouse embryonic stem (ES) cells to colonise the developing embryo has revolutionised mammalian developmental genetics and stem cell research. This power is vulnerable, however, to the cell culture environment, deficiencies in which can lead to cellular heterogeneity, adaptive phenotypes, epigenetic aberrations and genetic abnormalities. Here, we provide detailed methodologies for derivation, propagation, genetic modification and primary differentiation of ES cells in 2i or 2i+LIF media without serum or undefined serum substitutes. Implemented diligently, these procedures minimise variability and deviation, thereby improving the efficiency, reproducibility and biological validity of ES cell experimentation.

PMID: 30914406
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان