سلول های بنیادی و تولید مثل

تاریخ انتشار: جمعه 27 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

بیوتکنولوژی تولید مثل به سرعت تکوین یافت و در حال حاضر قادر به فائق آمدن بر بسیاری از مشکلات تولد ناشی از ناباروری یا انتقال بیماری های های ژنتیکی است. در این جا ما نسل جدیدی از فناوری های کمک تولید مثلی(ART) مانند تکنیک جایگزینی میتوکندریایی(MRT) یا تصحیح ژنتیکی در تخمک ها از طریق ریز دستکاری را معرفی می کنیم. علاوه بر این، ما نشان می دهیم که انتقال اطلاعات ژنتیکی از سلول های سوماتیکی به نسل های بعد بدون گامت ها می تواند برای افرادی که از ناباروری یا بیماری های ژنتیکی رنج می برند مفید باشد. سلول های بنیادی پرتوان (PSCs) می توانند در شرایط آزمایشگاهی به سلول های زایا مانند اسپرم و اووسیت ها تبدیل شوند. به طور قابل توجه، سلول های زایای مشتق از سلول های بنیادی جنینی حاصل از انتقال هسته(NT-ESCs) یا سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) همه ژنوم پدری را به طور کامل به ارث می برند. مهمترین بحث در این تکنیک تولید کروموزوم های هاپلوئید از سلول های سوماتیک دیپلوئید است. به موجب این امر ما علوم موجود و محدودیت های موجود در این پیشرفت های مهم را ارزیابی می کنیم و توصیه هایی را برای حرکت رو به جلو خواهیم داشت.

BMB Rep. 2019 Aug; 52(8): 482–489.

Published online 2019 Jul 31. doi: 10.5483/BMBRep.2019.52.8.141

PMCID: PMC6726211

Stem cells and reproduction

Yeonmi Lee and Eunju Kang*

Abstract

Reproductive biotechnology has developed rapidly and is now able to overcome many birth difficulties due to infertility or the transmission of genetic diseases. Here we introduce the next generation of assisted reproductive technologies (ART), such as mitochondrial replacement technique (MRT) or genetic correction in eggs with micromanipulation. Further, we suggest that the transmission of genetic information from somatic cells to subsequent generations without gametes should be useful for people who suffer from infertility or genetic diseases. Pluripotent stem cells (PSCs) can be converted into germ cells such as sperm or oocytes in the laboratory. Notably, germ cells derived from nuclear transfer embryonic stem cells (NT-ESCs) or induced pluripotent stem cells (iPSCs) inherit the full parental genome. The most important issue in this technique is the generation of a haploid chromosome from diploid somatic cells. We hereby examine current science and limitations underpinning these important developments and provide recommendations for moving forward.

PMID: 31234956
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان