سلول های بنیادی: گذشته، حال و آینده

تاریخ انتشار: جمعه 27 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

در سال های اخیر، سلول درمانی به یک موضوع تحقیقاتی علمی بسیار امیدوار کننده و پیشرفته تبدیل شده است. ایجاد روش های درمانی انتظارات زیادی را ایجاد کرده است. این مقاله روی کشف سلول های بنیادی مختلف و درمان های بالقوه مبتنی بر این سلول ها فوکوس کرده است. این پیدایش سلول های بنیادی بوسیله مراحل آزمایشگاهی کشت و تولید کنترل شده سلول های بنیادی دنبال شد. سنجش کنترل کیفی و تشکیل تراتوما رویکردهای مهمی در ارزیابی ویژگی های سلول های بنیادی تست شده هستند. روش های تولید و استفاده از محیط کشت برای ایجاد شرایط محیطی مناسب برای تمایز کنترل شده ضروری هستند. در بین بسیاری از انواع کاربردهای بافتی سلول های بنیادی، استفاده از داربست های گرافنی و درمان های مبتنی بر وزیکول های خارج سلولی به دلیل ذات همه کاره شان نیازمند توجه هستند. این مطالعه مروری بوسیله چالش هایی که سلول درمانی ها برای پذیرفته شدن در سطح جهانی باید بر آن ها غلبه کنند دنبال می شود. انواع گسترده این احتمالات این درمان پیشرفته را نقطه بازگشت و عطفی در پزشکی بازساختی می دانند که امید به درمان بیماری های لاعلاج را افزایش می دهد.

Stem Cell Res Ther. 2019; 10: 68.

Published online 2019 Feb 26. doi: 10.1186/s13287-019-1165-5

PMCID: PMC6390367

Stem cells: past, present, and future

Wojciech Zakrzewski, 1 Maciej Dobrzyński,2 Maria Szymonowicz,1 and Zbigniew Rybak1

Abstract

In recent years, stem cell therapy has become a very promising and advanced scientific research topic. The development of treatment methods has evoked great expectations. This paper is a review focused on the discovery of different stem cells and the potential therapies based on these cells. The genesis of stem cells is followed by laboratory steps of controlled stem cell culturing and derivation. Quality control and teratoma formation assays are important procedures in assessing the properties of the stem cells tested. Derivation methods and the utilization of culturing media are crucial to set proper environmental conditions for controlled differentiation. Among many types of stem tissue applications, the use of graphene scaffolds and the potential of extracellular vesicle-based therapies require attention due to their versatility. The review is summarized by challenges that stem cell therapy must overcome to be accepted worldwide. A wide variety of possibilities makes this cutting edge therapy a turning point in modern medicine, providing hope for untreatable diseases.

PMID: 30808416
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان