بهینه سازی استفاده از کدون در سلول های بنیادی جنینی پرتوان

جمعه، 27 دی 1398 | Article Rating

پیشینه:

استفاده نامساعد از کدون های مترادف در ترانسکریپتوم کارایی و ثبات نرخ ترجمه پروتئین را تنظیم می کند. هنوز، اهمیت این کدون ها در تنظیم برنامه های بیان مختص وضعیت سلولی در حال حاضر مورد شک است. در این جا، ما می پرسیم که آیا استفاده از کدون های مختلف برنامه های بیان ژنی دخیل در خودنوزایی و تمایز سلول های بنیادی جنینی را کنترل می کنند یا خیر.

نتایج:

با استفاده از ریبوزوم و پروفایل کردن ترانسکریپتوم، ما مشخصه های کدونی مجزا طی تمایز سلول های بنیادی جنینی انسانی را شناسایی کردیم. ما دریافتیم که کدون مختص وضعیت سلولی بوسیله محتوای گوآنین-سیتوزین(GC) ژن های بیان شده به صورت افتراقی تعیین می شود. بوسیله اندازه گیری فراوانی های کدون در جایگاه های فعال ریبوزوم برهمکنش کننده با tRNA، ما کشف کردیم که سلول های خودنوزایی کننده ترجمه کدون ها را بهینه سازی می کنند که این امر به مدیفیکاسیون tRNA اینوزین در جایگاه wobble آنتی کدون بستگی دارد. طبق این امر، سطح اینوزین در سلول های بنیادی جنینی پرتوان انسانی بالاترین بود. این اثر در موش برعکس است و مستقل از تحریک تمایزی است.

جمع بندی:

 ما نشان می دهیم که محتوای GC سطح mRNA مختص ویژه سلولی را تحت تاثیر قرار می دهد و ما نشان می دهیم که چگونه مکانیسم های ترجمه ای بر مبنای مدیفیکاسیون tRNA استفاده از کدون در سلول های بنیادی جنینی را تغییر می دهد.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان