ویژگی های تعدیل ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت دندانی: کاربرد در بیماری و بازسازی بافت

تاریخ انتشار: جمعه 04 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان ابزاری جذاب برای بازسازی بافت مورد توجه قرار گرفته اند و دارای توانایی تعدیل ایمنی قویی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت دندانی می توانند از منابع مختلفی مانند پالپ ندان، لیگامنت پریودنتال، دندان شیری، پاپیلای رأسی، فولیکول های دندانی و لثه جداسازی شوند. طبق مطالعات برون تنی بی شمار، اثر سلول های بنیادی مزانشیمی دندانی روی سلول های ایمنی ممکن است به فاکتورهای متعددی مانند مجموعه های آزمایشگاهی، منبع بافتی سلول های بنیادی مزانشیمی و نوع آماده سازی سلولی ایمنی بستگی داشته باشد. اغلب مطالعات نشان داده است که فعالیت های تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی دندانی قویا بوسیله سلول های ایمنی فعال شده تنظیم می شود. سلول های بنیادی مزانشیمی اغلب اثرات سرکوب کنندگی ایمنی را اعمال می کنند که این امر به سرکوب فعالیت سلول های ایمنی منجر می شود. بنابراین، برهمکنش دو طرفه بین سلول های بنیادی مزانشیمی دندانی و سلول های ایمنی یک مکانیسم برجسته ارائه می دهند که به طور بالقوه ای در هموستازی بافتی و پیشرفت بیماری های التهابی مشارکت می کنند. اگرچه پتانسیل تعدیل ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی دندانی به طور گسترده ای در شرایط برون تنی بررسی شده است، نقش درون تنی آن ها ناشناخته باقی مانده است. مطالعات اندکی گزارش کرده اند که سلول های بنیادی مزانشیمی جداسازی شده از بافت های دندانی ملتهب، توانایی تعدیل ایمنی مختل شده ای دارا هستند. علاوه بر این، بیان برخی از پروتئین های تنظیم کننده ایمنی در بیماری های پریودنتال تقویت می شوند و حتی برخی ارتباطات را با شدت بیماری نشان می دهند. تعدیل ایمنی مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی، ممکن است نقش ضروری را در بازسازی بافت های دندانی مختلف بازی کنند. بنابراین، استراتژی های مبتنی بر تعدیل ایمنی ممکن است یک ابزار امیدوار کننده در دندانپزشکی بازسازی کننده باشند.

World J Stem Cells. 2019 Sep 26; 11(9): 604–617.

Published online 2019 Sep 26. doi: 10.4252/wjsc.v11.i9.604

PMCID: PMC6789188

Immunomodulatory properties of dental tissue-derived mesenchymal stem cells: Implication in disease and tissue regeneration

Oleh Andrukhov, Christian Behm, Alice Blufstein, and Xiaohui Rausch-Fan

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) are considered as an attractive tool for tissue regeneration and possess a strong immunomodulatory ability. Dental tissue-derived MSCs can be isolated from different sources, such as the dental pulp, periodontal ligament, deciduous teeth, apical papilla, dental follicles and gingiva. According to numerous in vitro studies, the effect of dental MSCs on immune cells might depend on several factors, such as the experimental setting, MSC tissue source and type of immune cell preparation. Most studies have shown that the immunomodulatory activity of dental MSCs is strongly upregulated by activated immune cells. MSCs exert mostly immunosuppressive effects, leading to the dampening of immune cell activation. Thus, the reciprocal interaction between dental MSCs and immune cells represents an elegant mechanism that potentially contributes to tissue homeostasis and inflammatory disease progression. Although the immunomodulatory potential of dental MSCs has been extensively investigated in vitro, its role in vivo remains obscure. A few studies have reported that the MSCs isolated from inflamed dental tissues have a compromised immunomodulatory ability. Moreover, the expression of some immunomodulatory proteins is enhanced in periodontal disease and even shows some correlation with disease severity. MSC-based immunomodulation may play an essential role in the regeneration of different dental tissues. Therefore, immunomodulation-based strategies may be a very promising tool in regenerative dentistry.

PMID: 31616538
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان